Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Zim-Changani Zim-Nambya Uri Mukuru KuZviro Zveshe

Soto, 25 Gunyana 2022

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Uwo wakaisa zveshe pashi petsoka dzake nokumuita soro padera pezveshe ngendaa yechiara" (VaEfesu 1 ndima 22).

Mwari vakaisa zviro zveshe pashi petsoka dzaJesu. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. Iri ndiro gwinyiso. Igwinyiso rakadzama zvakanyanya. Hino, Jesu ndivo soro. Chiara chevakacheneswa vaJesu ndiwo muiri waJesu. Izvi zvinoronza kuti chiara chevakacheneswa vaJesu chikurutu kupinda zvimweni zviro zveshe. Chiara ichi ndicho chinoita kuti Jesu vaite vakaperera. Ndicho chinovaemerera munyika muno. Jesu avazi kuperera munyika kana chiara ichi chisiripopi.

Izvi zvinoda kuita somuiri wako wenyama. Soro ndiro riri padera. Muiri wako ndiwo uri pashi. Asi iwewe ukaema pane chimweni chiro, nhengo dzomuiri wako dzeshe dzinenge dziri padera pechiro ichi. Kunyazwi zvigunwe zvetsoka dzako zvinenge zviri padera pechiro ichi.

Hino, Mwari vakaisa zviro zveshe pashi petsoka dzaJesu. Kuronza kuti nhengo dzomuiri wavo dzeshe dziri padera pezviro zveshe. Azvina ndaa kuti nhengo dzakhona ngedziri. Hino, Makristu ndiwo nhengo dzomuiri uyu. Iwewe uri imweni yenhengo idzi. Saka uri padera pezviro zveshe. Ndookunge uri muna Kristu Jesu.

Ndinoshuwira kuti nhengo dzeshe dzomuiri waJesu dzizwisise izvi. Mumuiri waJesu mune nhengo dzakawanda. Akuna naimwe yenhengo idzi isikazi kukosha. Asi dangani iwewe ungafunga kuti auzi hako kukosha. Iroro arisiri gwinyiso. Ngokuti unotoa mukuru pazviro zveshe. Simba rako arisiriro rinokuita mukuru. Uri nhengo yomuiri waKristu. Ndiyo ndaa uri mukuru kuzviro zveshe.

Uri mukuru kuzvirwere. Uri mukuru kunaSathani. Uri mukuru kuchidima. Uri mukuru kurufu. Uri mukuru kumanyepo omunyika muno. Nezveshe zvinoparadza kupona kwevanhu vomunyika muno. Uri mukuru munyika muno!

Gara uchikarakadza zvewaa. Uchiri munyika ino hako. Asi wakatodzana naJesu panezveshe. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna 1 Johani 4 ndima 17. Pakagara Jesu ndipo pouriwo iwewe. Jesu vane ndau yevakagara. Vanhu vanogara pandau iyi ndianamwari. Vanhu ava vakurutu kumasimba eshe. Vakurutu kumazina eshe aripo. Asingori mazina evanhu vomunyika muno zvega. Asi neichauyawo. Saka tonga nyika ino. Zviro zveshe zvakaiswa pashi petsoka dzako. Hareruya!

Pupura Weiti

Ndinoshandisa masimba aKristu. Ndinoshandisa Umwari hwavo. Ndinozvishandisa kudusa nyara yaSathani padzinyika. Pavanhu. Pavatungamiriri. Nepadera pevana vechidoko pashi reshe. Kururama kwaMwari kunodzadza nyika ino yeshe. Kunobata mwoyo yevanhu. Ngokuti mweya yevanhu yeshe ngeyaMwari. Hareruya!

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Vaefeso 1 ndima 19 kusvika 23

Vaefeso 2 ndima 4 kusvika 6

Varoma 5 ndima 17

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church