Chikunda English English_Etienne Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Ita Kuti Vave Vadzidzi

Muvhuro, 25 Gunyana 2023

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

Ndizvo endai, mwechiita vadzidzi kumadzinza eshe, mwechivabhabhatidza ngezina raBaba neroMukororo neroMweya Wakachena, mwechivadzidzisa kungwarira zviro zveshe zvendakamupanga; penyai, ndiinemwi mazuwa eshe metsa kuguma kwenyika (Mateu 28 ndima 19 kuguma 20).

Rimweni Bhaibheri rinobeura ndima iyi rechiti, Ndizvo endai mundinasirire vadzidzi kubva kumadzinza eshe �. Mambo Jesu ndivo vakatipanga izvi. Vanoda kuti tivanasirire vadzidzi. Tinosisira kuvanasira kubva kumadzinza eshe. Mudzidzi munhu anoteera mutungamiriri wake.

Asi dangani umweni angaramba kukuteera. Munhu wakadaro anenge asati aa mudzidzi. Asi Mambo vanoda kuti vanhu ava vave vadzidzi vedu. Vanhu ava vanosisira kuhamba nesu. Vechiita zvetinoita isusu. Vechibata nesu kuita zvetakapangirwa ndiMambo kuita.

Phauri une mazwi aanoronza. Tinoaerenga muna 1 VaKhorinte 11 ndima 1. Inoti, Itai vaedzereri vangu, kudai ndiniwo ndiri muedzereri waKristu. Phauri aazi kuti, Ndakakuunzai kuna Kristu. Chivateerai zvino. Haiwa, Andizvopi! Wakavati, Itai vaedzereri vangu, kudai ndiniwo ndiri muedzereri waKristu. Ndizvo isusu tingatenderusa vanhu. Techivaunza kuna Kristu. Tinosisira kudzidzisa vanhu ava zvevanosisira kuita. Tinosisira kuvadzidzisa tsika yokuenda kuminamato yechiara chavo.

Vakristu avasisiri kutamika paminamato yezviara zvavo. Izvi ndizvo zvetinoona muna Ruka 4 ndima 16. Vadzidzi ava vanosisira kuzwisisa izvi. Ndizvo usangodakara kuti vari kupinda misangano mikuru zvega. Vanosisira kupindawo minamato yepavhiki. Vanhu ava vanosisira kua vadzidzi vemene. Kuronza kuti isusu tinosisira kunge techivaonesa zvokuita zvakhona. Tinosisira kunge tisiri kutamikawo paminamato.

Kumbira Weiti
Baba vendinoda. Ndinokumbirira vakawanda pashi reshe. Ivo vaya vangaa vaa kutonhora. Ngavatange kudakarirazve zviro zvaMwari. Ngavatange kukoshesa nguwa dzokuaraidzana naMweya Wakachena. Vechikoshesawo nguwa dzavo dzokufunda Izwi raMwari. Ndikwo kuti Vakacheneswa vaiyane. Vakure. Vechiashira zviro zvakatodzana. Vechitutsira kuzwisisa Mukororo waMwari. Mweya yavo ichiaruka. Vechizopedzisira vatodzana naKristu. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:
Mabasa 6 ndima 7
Mabasa 11 ndima 22 kusvika 26

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Ndau)
Rinonyorwa na:
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Munoriwana pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church