English Manyika Ndau Shona Kukumbira NgeNdimi Ndikwo Kwakakosha

Chishanu, 29 Gunyana 2023

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

Asi imwimwi, vanodikanwa, mwechidziaka pachenyu padera pokutenda kwenyu kwakacheneswa, mwechikumbira muMweya Wakachena (Judha 1 ndima 20).

Iwewe ungada kuzvivandudza. Uchitsvaka kua nyanzvi muzviro zvemweya. Zvinyorwa zvinotiziisa zvounosisira kuita. Zvinoti unosisira kugara uchikumbira ngendimi. Unozodetsereka zvisinei kuti chouri kushuwira chemene ngechiri. Hungaa utano hwakanaka. Nokuti kubudirira pafundo. Nokuti pamushando. Nokuti kuwana mare yakawanda.

Kunyazwi uchirwira mweya yevanhu. Kana kuti uchikumbirira vasiri kukona kuzwisisa Izwi raMwari. Kana kuti vasikazwisisi zviro zvemweya. Kumbira ngendimi. Kukumbira kwakadaro kunodetsera yaamho. Iwewe ungakumbira ngendimi. Mweya Wakachena vanozoita kuti ukone kuona zviri mumweya. Uchizozia zvemene zvokuita kunasirisa zviro. Unozozia zvemene zvokuronza kumunhu. Nezvounosisira kuita zvemene.

Unosisirawo kufundira kupa Mambo nguwa yokuereketa newe. Vape nguwa yokuereketa newe uchiereketa ngendimi kudaro. Apapo ndipo pounozooneswa njira yokuhamba ndiyo. Dzimweni nguwa ungakumbira kwenguwa yakareba. Wobva wazwa kuti zviro zvanasirisika mumweya. Asi zvisiri kuonekwa kutsanduka. Ngenyi zvechidaro? Panokona kunge pane zviro zvounenge wakasisira kuita. Iwewe unokona kunge waiya usati wazia izvi. Kana kuti unenge usati wazviita.

Nduyo 25 ndima 14 kuguma 15 inoti, Ukama hwaMambo Mwari uri kwevari vanomutya; unoita kuti chiziikanwe kwevari chitenderano chake. Madziso angu anoringira kuna Mambo Mwari nguwa dzeshe, ngokuti unozobudisa tsoka dzangu kubva mumambure. Saka Mwari vane mazano evakakungwaririra. Asi iwewe unosisira kuwana mazano aya. Uzoashandisa muzviro zvako. Zvisirizvo apana chinotsanduka mukupona kwako.

Ndizvo iwewe ungada kunasirisa zviro mukupona kwako. Unosisira kuereketa ngedzimweni ndimi. Unozowanawo mazano aMwari. Mazano aya ndiwo anozokutungamirira. Uchizozia kuti wadairwa.

Kumbira Weiti
Ndinozvipa nguwa yokuereketa ngendimi nyamashi. Ndizvo ndinovandudzwa. Ndinoakwa. Ndinogwinyiswa. Unyanzvi hwangu hwokuita zviro mumweya hunotutsira. Ndechibudirira muzviro zveshe zvokupona kwangu. Ndinozwa zvinoronza Mweya Wakachena. Ndinovazwa peshe pevanondisunda. Ndechivateera ngomwoyo wangu weshe. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:
1 VaKorinte 14 ndima 2 AMPC
1 VaKorinte 14 ndima 18
Jude 1 ndima 20

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Ndau)
Rinonyorwa na:
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Munoriwana pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church