English Manyika Ndau Shona 


Uyu Mupango Wakadzama Kakurutu

Chipiri, 21 Mbudzi 2023

Kupona kwenyu ngakuite kusikakariri mare, itai vanogutiswa ngeizvo zvomunazvo; ngokuti wakati, Anditongokurekeri nokuti kukusiya. Ndizvo ngokutsunga tingakona kuronza kuti, Mambo Mwari mudetseri wangu; andizotyi. Munhu ungazoitenyi kwendiri (VaHebheru 13 ndima 5 kuguma 6).

Ndima yetabeura ndiyo ine cheinotifundisa. Chiro ichi tinochiona panoperera ndima yetanhatu yakhona. Isusu tinosisira kuzwisisa chiro ichi. Zvinozoita kuti tikone kuita zviro zvinoshamisa. Chiro chakhona chinoti, ngokuti wakati Ndizvo ngokutsunga tingakona kuronza kuti . Kuronza kuti Mwari vakatipa Izwi ravo. Vakatipa kuti rizotidetsera kuzia zvokuronza. Techironza zviro izvi takashinga. Tichiereketa kudaro sevanhu vanotenderana neIzwi ravo iri.

Iwewe unosisira kuereketa somunhu anotenderana naMwari. Ndikwo kuti uwane zvifumiso zvavo. Ngatierengezve ndima yetabeura ndiyo. Yati, Ngokuti wakati, Anditongokurekeri nokuti kukusiya. Ndizvo ngokutsunga tingakona kuronza kuti, Mambo Mwari mudetseri wangu; andizotyi. Munhu ungazoitenyi kwendiri . Ndima iyi aitipi, Ngokuti wakati ndizvo isusuwo tinoereketa. Takadzikama. Techiti . Haiwa, Andizvopi! Iwewe unosisira kuronza wakatsunga. Uchiereketa somunhu anotenderana neIzwi raMwari.

Unosisira kuronza zvakaronzwa ndiMwari. Uchizvironza somunhu anotenderana nazvo. Ukwokwo ndikwo kugonda naMwari. Ndizvo unokona kutora ndima yetabeura ndiyo iyi. Woti, Ishe vari kundibatsira. Vakati havasi kuzondisiya ndisina mubatsiri. Saka ndiri kubatsirwa nedenga . Iwewe unosisira kutora zvevanenge vakaronza ngenjira iyi. Wozviashira. Wobva wazvironza. Unozogara uchinyisa kana ukadaro.

Unokona kutora mazwi akaronzwa ndiMambo Jesu. Tinoaona muna Mateu 28 ndima 20. Inoti, Ndinemwi mazuwa eshe metsa kuguma kwenyika . Wobva waereketa wechiti, Ndinopupura kuti Mambo vaneni. Ndizvo andina chendinotya. Ndinodakarirwa. Ndinonyisa. Ndinotonga zviro zveshe zvendinoshongana nazvo.

Chitanga kuronza mashoko izvozvi. Maronze wakaema pane zvakaronzwa ndiMwari. Ronza weiti, Ndakapuwa pfuma yakawanda. Izvi ndizvo zvendinoona muna 2 vaKhorinte 9 ndima 8. Ndine zveshe zvinodiwa pakupona nepakudira Mwari. Izvi ndizvo zvendinoona muna 2 Petro 1 ndima 3. Akuna chombo chingandirwisa chikandiparadza. Kristu ndivo vanondipa simba. Saka ndinokona kuita zviro zveshe. Ameni . Gara uchiereketa ngenjira yakadaro. Unozotanga kupona somunyisi. Uchikurira masimba omunyika muno.

Kumbira Weiti
Ndinotonga zviro zvomunyika muno. Ndinotonga zveshe zvinotsvaka kundishaishidzira. Ndakagara pamwepo naKristu. Saka ndinoereketa somunhu ane masimba aKristu. Ndiri mutano. Ndakagwinya. Ndakapfuma. Ndinobudirira pane zveshe zvendinoita. Zviro zvangu zveshe zvinobudirira. Nyasha dzaMwari dzinogara dzechitutsirwa pendiri. Nyasha idzi dzinondiita munhu mukuru. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:
Mariko 11 ndima 23
2 Vakorinde 4 ndima 13
Varoma 10 ndima 8 kusvika 10

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Ndau)
Rinonyorwa ndi:
Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.
Munoriwona pa:https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church