Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Tsikiro Rakagwinya

Chitatu, 30 Mbudzi 2022

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Ndizvo izvi zvinoronza Mambo Mwari, 'Ringira, ndinoradzika muZioni buwe rokuita dzeyo, buwe rakaedzwa, buwe rinomutengo mukurutu repakhona, dzeyo rakagwinya; uwo unorigonda aazokaruki" (Isaya 28 ndima 16).

Kupona kwako kunosisira kua netsikiro. Tsikiro iri ndiro rakakosha. 1 VaKhorinte 3 ndima 11 inoti, "Ngokuti akuna naumwe ungaaka tsikiro rimweni, kwega iro rakaakwa, tsikiro iro ndiJesu Kristu". Kristu Jesu itsikiro. Ndiro tsikiro rakanyanya kugwinya. Kubudirira kwako kunosisira kuema pevari. Ungazorwiswa hako mukupona. Asi unozoramba wakaema. Ngokuti unenge wakaema pabuwe. Rinoa Kristu Jesu.

Isaya ndiye wakanyora ndima yetabeura ndiyo. Waiya ari kuronza zveaiona mumweya. Waiya ari kuona buwe. Mambo, Mambo Mwari ndivo vaiya vari kuzoemesa buwe iri. Vaiya vari kuzoriemesa muZioni. Isaya une njira yaanotsanangura ndiyo buwe rakhona. Ndinoda kuti unyase kuona kutsanangura kwake uku. Unoriti buwe rakaedzwa. Ozoriti buwe rinokosha. Rakagwinyisa chiakwa cheshe. Ozoritizve nheyo yakagwinya.

Saka buwe iri rakaedzwa. Kuronza kuti rinokona kugondwa ndiro. Buwe rakhonazve rakakosha. Uyezve ndiro rakagwinyisa chiakwa cheshe. Kuronza kuti ndiro rakanyanya kukosha pachiakwa ichi. Buwe iri inheyo yakagwinya. Itsikiro rakagwinya. Kuronza kuti unokona kuemesa kupona kwako periri. Izvi ndizvo zviri Mambo Jesu. Ndivo tsikiro rakagwinya. Pevari ndipo poungatoakira kupona kwako.

Jesu ava vane mazwi evakamboereketa. Tinoaerenga muna Ruka 6 ndima 47 kuguma 49. Inoti, "Munhu weshe unouya kwendiri echizwa mazwi angu, echiaita ndinozomupangidzira uwo waanotodzana naye. Unodai ngomunhu echiaka mhatso, uwo wakatsa akadzamisa, akaisa tsikiro paruware; naapo ndambi yakwira, yakarova iyo mhatso, yaiya isina simba rokuikutukusa, ngokuti yaiya yakanasa kuakwa. Asi iye unozwa asikaiti, wakadai ngomunhu wakaaka mhatso padera pevhu isina tsikiro, naapo ndambi yakarova iyo mhatso, paripo yakawa, nokuwa kweiyo mhatso kwaiya kwakakura".

Tsikiro remhatso ndiro rakakosha. Tinoona mhatso mbiri mundima idzi. Imweni yaiya isina tsikiro. Imweni yaiya ine tsikiro rakagwinya. Dzeshe dzakaingwa ngedutu rimwero. Isina tsikiro ikabva yaparadzwa. Kristu ndivo vanosisira kunge vari tsikiro rokupona kwako. Kristu ava ndivo buwe Rakagwinya.

Iva Izwi raMwari. Rishandise pakupona kwako. Ukwokwo ndikwo kuakira kupona kwako pabuwe. Ndizvo zvinozoita kuti usare wakaema. Unozosara wakaema zvimweni zveshe zvechiwira pashi. Ndizvo zvinozoita kuti ubudirire mukupona kwako kweshe.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga ngendaa yeIzwi renyu. Izwi iri ndiro tsikiro rangu. Itsikiro rakagwinya. Inini ndakaema patsikiro iri. Apana chinondizungunisa. Izwi renyu ibuwe. Ndiro buwe rakanditsigira. Ibuwe rinogondeka. Ndinomubonga Mambo. Munoita kuti ndinyise mukupona. Ndinonyisa kudaro ngokuti ndinogara muIzwi renyu. Uyezve ndinorishandisa pakupona kwangu. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Mabasa 20 ndima 32

Mariko 13 ndima 31

1 Petro 2 ndima 5 kusvika 6

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

RInonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church