English Manyika Ndau Shona 


Rudzikinuro. NeChikristu

Muvhuro, 4 Zvita 2023

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*6*58225# Mwari vakufumisei

'Ndizvo takaikwa pamwepo naye ngokubhabhatidzwa murufu, ndizvo kudai ndiKristu akamuswa kubva kwevakafa ngouthende hwaBaba, ngokudaro isusuwo tihambe mukupona kutsva' (VaRoma 6 ndima 4).

Makristu aasiri anhu akadzikinurwa. Vakawanda avazwisisi izvi. Makristu aasiri anhu akaponeswa kubva kuzvishaishi zvega. Dai zvirizvo Jesu vaisazosisira kumuka kubva kwevakafa. Kufa kwevakaita kungadai kwakapedza zveshe. Kufa uku ndikwo kwakabhadhara zvishaishi zvedu. Kwakazvibhadhara zveshe. Asi Mukristu aasiri munhu akabhadharirwa zvishaishi.

Kudzikinura kuripira munhu ndaa dzake. Izvi zvinobva zvamuponesa. Izvi ndizvo zvakaitwa ndiJesu. Vakaripira munhu weshe zvishaishi zvake. Vakazviripa ngerufu rwavo. Makristu aasiriwo evaiya vari kufira. Vaiya vari kufira munhu weshe. Kumuka kwaJesu kubva kwevakafa ndikwo kwakaita kuti vanhu vakone kua Makristu. Rufu rwaJesu arusirirwo rwakaita izvi.

Asi dangani rekerai titutsire kujekesa zvakaitika izvi. Jesu vakakohomerwa pamuchinjiko. Asi Mwari vaiya vasiri kungoona Jesu zvega pamuchinjiko apa. Vaiya vari kuona vanhu veshe vari pamuchinjiko apa. Vanhu ava vaiya vari muna Jesu ava. Vaiya vakaemererwa ndiJesu ava. Jesu vakazodaidzira. Vakadaidzira vechiti, 'Zvapera'. Vakabva vabuda mumuiri wavo. Vakafa. Isusu takabva tafawo. Takafa kudaro tiri mwevari. Vakafa vakatiemerera. Hareruya! Jesu vakazobuda muiba. Vaiya vamuka kubva kwevakafa. Isusu taiya tichiri mwevari.

Ichi chaiya chiri chiro chakakura yaamho. Sathani aazi kunge achitarisira. Kunyazwi ngirosi adzizi kunge dzakazia ngezvacho. Saka nazvinopano dzichiri kutsvaka kuchizwisisa. Kumuka kwaJesu ndikwo kwakaita kuti vanhu vakone kua Makristu. Vakone kubarwa kechipiri. Kufa kwavo akusirikwo kwakaita kuti izvi zvikoneke. Ndizvo kumuka kwaJesu kunopinda kufa kwavo. Ndikwo kwakaita kuti tikone kua vanhu vengazi yaJesu. Saka isusu takamuswa pamwepo naKristu. Izvi ndizvo zvetinoerenga muna vaEfesu 2 ndima 6. Munhu anosisira kutanga aashira kuti Mambo Jesu vakamuka kubva kwevakafa. Ozopupura kuti Jesu ava ndivo vaa kutonga kupona kwake. Ndikwo kuti azoponeswa. Saka Mukristu munhu anoashira kuti Kristu vakamuka kubva kwevakafa.

Hino Kristu vakamuswa kubva kwevakafa. Vakatsandurwa dzinza. Vakabarwa kechipiri. Vakapuwa kupona kutsva. Izvi ndizvo zvakaitikawo kuMakristu. Akabarwa kechipiri. Kuronza kuti aachina nhoroondo yokupona kwekaretu. Ndiyo ndaa 2 vaKhorinte 5 ndima 17 ichiti, 'Ndizvo kudai munhu ari munaKristu, waa chisikwa chitsva; zviro zvekaretu zvapinda, wonai zvaitwa zvitsva'. Izvi zvinoronza kuti Mukristu imhuka itsva. Aana nhoroondo yokupona kwekaretu.

Dangani iwewe wakabarwa kechipiri. Ausiri munhu akadzikinurwa. Rudzikinuro urwu ndirwo rwakaita kuti uvepo. Rufu rwaJesu ndirwo rwakadzikinura vanhu. Asi kumuka kwavo ndikwo kwakazoita kuti vanhu vakone kubarwa kechipiri. Ndikwo kwakaita kuti vanhu vakone kua Makristu. Hareruya!

Pupura Weiti

Kristu vakamuswa kubva kwevakafa. Vakamuswa kudaro ngesimba raMwari Baba. Neniwo ndakamuswa kubva kwevakafa. Ndikabarwa kechipiri. Ndikauya ndaa wengazi yaJesu. Ndizvo ndaa imweniwo mhuka. Ndakamuswa pamwepo naKristu. Ndikagariswa pamwepo naKristu ava. Ndau yetakagara ndiyo inogara vanhu vanogara vechinyisa. Ndiyo inogara vanhu vane masimba eshe. Vanotonga zviro zveshe. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:
2 Vakorinde 5 ndima 17
Vagaratiya 2 ndima 20
VaRoma 10 ndima 9 kusvika 10

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Ndau)
Ringonyorwa ndi:
Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.
Mungoriwona pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church