Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Ulithemba LikaNkulunkulu Lomhlaba

Saturday, 18 March 2023

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

'Ngilapha,kulotshiwe ngami emqulwini,ngilande ukuzokwenza intando yakho, Oh Nkulunkulu.'" (AmaHebheru 10:7).

Kwesinye isikhathi, siyazama ukwenza ukuthi uNkulunkulu atshintshe zimo emhlabeni, ngabe uyanceda abantu abahluphekileyo, singananzeleli ukuthi thina yithi esilithemba likaNkulunkulu emhlabeni. Siyisandla Sakhe eseluliweyo sokubusisa umhlaba. Wasibusisa, wasesenza ukuthi sibe ngabaletha izibusiso Zakhe emhlabeni.

ILizwi Lakhe lithi wakwenza konke kwabakuhle, wadala abantu ukuthi baphile ngokuthula, ngenjabulo, ngokuphepha , ngenotho kanye lokwenwaba. Kanti futhi ufuna sigcine izinto zimi ngalindlela. Kumele sithi nxa sibona izinto ezenzakala emazweni zingahambelani lentando kaNkulunkulu silethe utshintsho. Yithi okumele sihlole lokwamukela lokho okuyinyantando Yakhe elungileyo, lethokozisayo, lepheleleyo. (AbaseRoma 12:2).

Lokhu kusikhumbuza amzwi kaJesu kuMatewu 18:18: "Ngilitshela iqiniso ukuthi, loba yini eliyibophayo emhlabeni izabotshwa lasezulwini njalo lokho elikuthukululayo emhlabeni kuzathukululwa lasezulwini". Nanzelela ukuthi lokhu kutsho ukuthi yithi esiletha inkazimulo kaNkulunkulu emhlabeni. Yithi esiletha intando Yakhe. Yithi esenza izinto ezinhle zikaNkulunkulu ukuthi zibekhona emhlabeni.

Yithi okumele sihlolisise konke okusemhlabeni njalo sithathe isinqumo sokuthi yiphi intando yakhe evumelekileyo lepheleleyo, besesiyiletha-ke emhlabeni. Kulubizo lwethu lolu. Yingako iBhayibhili lisithi, "Indalo ilindile ngokulangazelela okukhulu ukuba abantwana bakaNkulunkulu babonakaliswe".

Yithina ithemba lomhlaba lokuletha injabulo, ukulunga, ukuthula lokwenwaba. Yithina okumele sikhulule umhlaba ebuqgilini benkohlakalo siwultha enkululekweni yamadodana kaNkulunkulu, kanti futhi siphezu kwawo lumsebenzi. Halleluya!

Ukufakaza

Ngiyisandla sikaNkulunku eseluliweyo sokubusisa umhlaba: inhlansi yethemba emhlabeni osebuhlungwini. Ngami, iNkosi isabalalisa ukulunga Kwayo njalo iletha ubutsha, ubungcitshi, ukuphelela ubuhle lempilo kundalo yonke, ibaletha enkululekweni enhle yamadodana kaNkulunkulu. Halleluya!

Qhubeka Ngembhalo

Jeremiah 1:10-12

Romans 8:19-21 AMPC

Mark 16:15-18

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (English)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch