Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Ukusiliswa Lempilakahle EGameni Lakhe

Sunday, 19 March 2023

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Ngokukholwa ebizweni likaJesu, indoda le eliyibonayo, eliyaziyo, yenziwe yaqina. Kungenxa yebizo likaJesu lokukholwa okuza ngaye okulethe ukusila okupheleleyo kuyo njengoba lonke libona (Imisebenzi 3:16).

Kuyamangalisa kakhulu esingakwenza, lesingaba lakho- izibusiso lenkazimulo esingaphila kuyo- uma singasebenzisa iGama likaJesu. Akucabangisise nje nglokhu esikufunde evesini eliphezulu! IGama likaJesu liletha ukusila lempilakahle: impilakahle epheleleyo emzimbeni wakho. Makadunyiswe uNkulunkulu!

Kuzo zonke incwadi ezifakaza ngoJesu, uthola indawo ezinengi lapho abantu abathintha khona umphetho wengubo kaJesu bethola ukusila khonapho: isibonelo ngowesifazane owayelomopho encwadini kaLukha 8. IBhayibhili lithi weza emva kukaJesu wase, "wathinta umphetho wesembatho sakhe, masinyane nje ukopha kwahle kwaphela" (ULukha 8:44).

Ibala elithi umngcele ngesingisi kulelivesi ngesiGiriki lithi "Kraspedon" , kusitsho ukuthi umphetho. Njalo kuMatewu 14, ngesikhathi uJesu esifike eGenesareti, abantu bakuleyondawo bamgijimela kuye bezosiliswa, kanti futhi iBhayibhili lithi "bamncenga ukuthi avumele labo abagulayo ukuthi bathinte nje umphetho wesigqoko sakhe, kwathi bonke labo abamthintayo basiliswa." (uMatewu 14:36).

INkosi akuzange kudingeke ukuthi yenze lutho: okwakudingeka ukuthi bakwenze nje kuphela yikuthinta umphetho wesigqoko sakhe basebesila. Kanti-ke namhlanje inkazimulo yakho iyedlula lokho! Akudingeki ukuthi uze uthinte isigqoko Saakhe: eGameni likaJesu, imikhuhlane yonke iyakhothama, imvukuzane iyanyamalala, okugogekileyo kuyasiliswa, iGama Lakhe liyimpendulo namhlanje.

KuMakho 6:56, iBhayibhili lithi uJesu, "oba wayengaze aye ngaphi, emizini, emadolobheni loba emaphandleni, babeka abagulayo ezindaweni zokuthengisela. Bamncenga ukuthi abavumele bathinte nje umphetho wesigqoko sakhe, kwathi bonke labo abamthintayo basila" Lamandla asesekhona lalamhlanje eGameni Lakhe.

Akumangalisi ukuthi wasilaya ukuthi sisilise abagulayo, sisuse ubulephero njalo sivuse abafileyo (Matewu 10:8). Wathi kuMakho 16:17-18, "Lezizibonakaliso zizabalandela labo abakholwayo: Ngebizo lami bazakhupha amadimoni; bazakhuluma ngendimi ezintsha; ...... bazabeka izandla zabo phezu kwabantu abagulayo, basile." Makabongwe uNkulunkulu!

Umkhuleko

Nkosi, ngithandazela abantwabakho namhlanje abagulayo emizimbeni yabo; sengathi bangasukuma basuke kuleyo ndawo yobugqili lokubopheka, basile ngeGama likaJesu. Impilo Yakho ekubo iyabaphelelisa; uKhristu okubo ubalethela ukupheleliswa emzimbeni lasengqondweni. Halleluya!

Qhubeka Ngembhalo

John 10:10

Acts 3:16 AMPC

Philippians 2:9-11

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (English)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch