Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Leli Lilanga Lethu

Friday, 31 March 2023

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Ngoba umbuso kaNkulunkulu kawungelizwi kodwa ngamandla (1 Abasekhorinte 4 :20)

UJesu aze abuye emhlabeni, kwakungesi langa lakhe.KuLuka 22:53, Esukwini lokubethelwa esiphambanweni wathi kumabutho," lesiyikhathi senu lamandla obunyama".Ngakho wazivumela ukubana abotshwe.Aze atshumayele kazange waphuma elizweni lase Izirayeli (uLuka 24:9) leli lalingasi langa lakhe.

Ilanga likaKresto yilapho azaphenduka ezothonisisa amazwe, ebeseqala iminyaka yakhe yokubusa eyiNkulungwane emhlabeni.( funda KwabaseFiliphi 2:16, 2 Thesalonika 2:2). Ibhayibhili lithi lona "Ensukwini zalo ujuda uzasindiswa lo isirayeliahlale evikelekile. Njalo leli libizo lalo ezabizwa ngalo :INKOSI UKULUNGA KWETHU"( uJeremiya 23:6).

Konke lokhu kuzakwenzakala emalangeni akhe, eminyakeni eyiNkulungwane. Kodwa leli lilanga lensonto! makaDunyiswe uNkulunkulu! Nanzelela lokhu uthathe leli thuba. Leli lilanga okumele sisebenzise konke asinika khona esenzela inkazimulo yakhe.Kumele kube lokubonakala kwamandla empilweni yakho! Umbuso kaNkhulunkulu awusiwamazwi kuphela, Kodwa lasemandleni.

Izimanga ezinkulu , lezibonakaliso ezenzwa nguJesu lama Aphostowuzi habhalwa ebhayibhilini ukuze kusikhuthaze njalo kusenze sibekwazi esingakwenza ngensuku zethu , ngamandla kamoya ofanayo. Sebenzisa olakho. Makadunyiswe uNkulunkulu!

Umkhuleko

Lolu lusuku lwensonto, ukubonga makube kuNkulunkulu osenza singqobe ngoJesu njalo uyenza ukwaziwa kwakhe ndawo zonke ! Ngiyakubonga Nkosi ngalowu musebenzi owasinika wona kusenzela inkazimulo yakhe lokubonakala kwamandla empilweni zethu.Ukuphila emandleni sokuyimpilo yesonto egamenilika Jesu. Ameni.

Qhubeka Ngembalo

Isaiah 53:10

Romans 8:19-21

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (English)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch