Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda 

Day 18

Asimnikeni Lokho Akufunayo

Wednesday, 18 May 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

'Lingavumi futhi ukulingisa umhlaba lo, kodwa liguqulwe ngokwenziwa kwengqondo yenu isibantsha. Lapho-ke lizakwenelisa ukuhlola lokwamukela lokho okuyintando kaNkulunkulu?-?intando yakhe elungileyo, ethokozisayo lepheleleyo. '( KwabaseRoma 12:2)

Kusukela ekuqaleni kohambo lwami lwesiKhristu, ngangihlala ngifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu ufunani, njalo yini kahle kahle esengqondweni Yakhe. Ngangifuna ukwazi intando Yakhe epheleleyo mayelana lakho konke, ukwenzela ukuthi ngimsebenzele ngokuqondileyo. Ngangingafuni ukuthi ngithole ngizithole ngikolunye uhlangothi, ngisenza okuthile, besengithola ukuthi ayisikho uNkulnkulu akufunayo.

Ngakho-ke, ekusebenzeleni uNkulunkulu, kuya ngaye, ukuthi ufunani. Akulani lemizwa yethu, imibono yenu, kumbe ulwazi lwengqondo. Isibonelo yikuthi, lapho simdumisa njalo simkhonza, akumelanga sizithole simkhonzau ngendlela engamjabulisiyo . Indumiso lokumkhonza eBandleni yinto ebalulekileyo kakhulu kuNkulunkulu; kuyinto okumele siyenze ngendlela ahlela ngayo Yena- ngendlela yeLizwi.

Abanye bakholelwa ekuthini ukutshaya izandla kuyindlela yokudumisa lokukhonza uNkulunkulu, kodwa akunjalo. Ukutshaya izandla yikutshayela umuntu ihlombe, kanti-ke asimtshayeli hlombe uNkulunkulu. Zikhona izinto ebesinzenza kudala uNkulunkulu afuna siziqondise. Useqondisa iBandla Lakhe elungiselela ukubuya kwakhe. Asimtshayeli izandla uNkulunkulu. Ungatsho uthi wena, " Kodwa aMahubo 47:1 ath, "'Qakezani izandla zenu, zizwe zonke; hlokomani kuNkulunkulu ngomsindo wokuthokoza".

Lokhu kwakubhalelwe labo abeTesitamenti elidala, kwakungesikho kwethu ukuthi sikulingisele, ngoba labo abaeTesitamenti elidala babephila ngokwenyama. Uma ufuna ukwazi ukuthi kumele umkhonze njalo umdumise njani uNkulunkulu njengesidalwa esitsha, funda iTesitamenti elitsha, incwadi zabapostoli. Lapho-ke, sitshelwa ukuthi, "Ngoba thina yithi abokusokwa, thina esikhonza ngoMoya kaNkulunkulu, esiziqhenya ngoKhristu uJesu, njalo esingabeki ithemba okwenyama - '( KwabaseFiliphi 3).

INkosi iqondisa iBandla layo ngeqiniso Layo. Ngakho-ke kumele sibeke izinto esimeni ukuze sithole imiphumela eqondileyo. Asimnikeni akufunayo, okuyiyona ndumiso lenkonzo yomoya ngoMoya oNgcwele.

Umkhuleko

Baba othandekayo, ngiyabonga ngenkonzo kaMoya ophelelisa ngayo iBandla njalo usisiza ukuthi siqakathekise ukuphila ngokweLizwi Lakho, sikukhonza ngomoya langeqiniso. ILizwi Lakho liyaphakama, lokukhonza kweqiniso kuthatha indawo yakho yokuqakatheka emabandleni lapho inkazimulo Yakho igcwala enhliziyweni zethu, ngeGama likaJesu. Ameni.

Qhubeka Ngombhalo

Matthew 15:8-9 NIV

Acts 17:30

John 4:23

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Ndebele)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/Shona_Church