Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Ukubamsulwa esonweni lasekufeni

Saturday, 6 August 2022

Sifuna ukuthi umbiko lo ufinyelele izigidi zezigidi eziyi sikhombisa zabantu emhlabeni wonke. Isipho sakho siza sincedisa ukuba sibafinyelele. Ungathumela isipho sakho usebenzisa iKingsPay mobile App (Code: TNIO) kumbe ufake kuEcocash (Zimbabwe) kunombolo lezi: *151*2*5*58225# UNkulunkulu Akubusise!

Ngoba ngoKhristu uJesu umthetho woMoya wokuphila wangikhulula emthethweni wesono lokufa. (KwabaseRoma 8:2)

Uma ungafunda umbhal esivule ngawo isifundo sanamuhla, ungacabanga ukuthi mhlawumbe kukhulunywa ngomthetho wesono lokufa uyinto emi yodwa. Kodwa ayisikho lokho esikifundiswa nguMoya kaNkulunkulu lapha. Esifundiswa ngakho, ngumthetho wesono kwesinye isandla lomthetho wokufa kwesinye isandla. Uma sichaza sisiya phambili, umbhalo lo singawuphawula kanje, 'Ngoba umthetho woMoya wokuphila usungikhululile ekufeni lasemthethweni wesono' (KwabaseRoma 8:2) Uma ungawufunda umbhalo lo ngale indlela, ukweza kuzwisiseke kangcono. Okutshiwoyo ayisikho ukuthi umthetho wesono lokufa kodwa umthetho wesono ngangxanye lomthetho wokufa ngangxanye.

Lokhu kutsho ukuthi umthetho wokuphila kuKhristu uJesu sokukukhululile ekufeni, ngendlela yinye okhululwe ngayo esonweni. Hallelujah! Umthetho lo okukhulunywa ngawo lapha kuthiwa ngumthetho wokuphila yiwo okukhulunywa ngawo encwadini kaJakhobe ubuzwa kuthiwa ngumthetho wenkululeko. (Jakhobe 1:25; Jakhobe 2:12) UJohane yena wathi, 'OleNdodana ulokuphila, ongelayo iNdodana kalakho ukuphila. Lokhu ngikulobele kini....ukuze lazi ukuthi selilokuphila okuphakade...' (1 Johane 5:12-13)

Ukuphila okuphakade lokhu kukuyo iNdodana, njengoba wena usulakho, akumelanga usokole ngezono, ukugula, imikhuhlane kanye lokufa. Ake ucabange, uMosi ngesikhathi eseleminyaka elikhulu lamatshumi amabili, amehlo akhe ayesabona kahle, amandla akhe ayesasekhona ( Deutoronomy 34:7)

UMosi waphila ngaphansi kwesivumelwano esidala, kodwa wayelokuphila ngaphakathi kwakhe, wayelazi iZwi likaNkulunkulu ukuthi liyaqinisa liyanika impilo ( Deutoronomy 32:46-47) Lawe woba lomcabango ofanayo, ngoba ngesikhathi uzalwa kutsha, wadlula ekufeni waya ekuphileni, wasuka esonweni waya ekulungeni. Hallelujah!

Ukufakaza

Mina sengidlulisiwe ebangeni lokufa ngasiwa ebangeni lokuphila! Endleleni yami akukho ukufa, akukho ubumnyama, impilo kaNkulunkulu ingaphakathi kwami, ngakho-ke angivumi ukugcina ubumnyama ngaphakathi kwami ngoba ngiphila ngomthetho woMoya wokuphila, kulelobanga, kusebenza impilo kuphela. Halelujah!

Qhubeka Ngembhalo

Johane 5:24

1 Johane 5:11-13

(Le indaba ithethwe ku:

Cilongo leqiniso ( lesindebele)

Elibhalwe ngu:

Mfundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Ungathola olwakho ugwalo olugcweleyo olubhalwe ngo limi lwako ngokuvakatshela ku: https://bit.ly/rorlanguages

Ungathola ezinye imfundiso ku: https://bit.ly/RORchurch