Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Ukuzwisisa iVangeli

Wednesday, 10 August 2022

Sifuna ukuthi umbiko lo ufinyelele izigidi zezigidi eziyi sikhombisa zabantu emhlabeni wonke. Isipho sakho siza sincedisa ukuba sibafinyelele. Ungathumela isipho sakho usebenzisa iKingsPay mobile App (Code: TNIO) kumbe ufake kuEcocash (Zimbabwe) kunombolo lezi: *151*2*5*58225# UNkulunkulu Akubusise!

Angilamahloni ngeVangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu okusindisa lowo okholwayo... (KwabaseRoma 1:16)

Ukuthi uze uhambe ekugcwalisekeni kwezibusiso zeVangeli, kumele uqale uzwisise ukuthi iVangeli likaJesu Khristu liyini. Kulapho ke ozalikholwa khona sibili. Izaga 4:7 kuthiwa, '...ngaphezu kwakho konke ukuzuza kwakho' Kuqakatheke kakhulu ukuthi uzwisise iVangeli. UPhawuli wathi,"Angilamahloni ngeVangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu okusindisa lowo okholwayo, amaJudah kuqala lamaGriki." (KwabaseRoma 1:16)

Liyini ke iVangeli leli? Ngamafitshane, liyiZwi likaNkulunkulu mayelana loJesu Khristu, ukuthi ungubani, wazelani, isizatho sakhe. Ukuzwisisa lokhu kuqakatheke kakhulu ukuze umuntu aphile impilo yokunqoba njengomKhristu.

UJesu wake waxoxa indaba mayelana lomhlanyeli owahamba wayahlanyela, wathi esahlanyela, enye inhlanyelo yawela endleleni, izinyoni zezulu zayidobha zayihla. Wathi nxa esechaza okutshiwoyo wathi inhlanyelo yiZwi likaNkulunkulu. Waqhubekela phambili wathi inhlanyelo eyawela endleleni yilabo abezwa iZwi likaNkulunkulu kodwa bangalizwisisi, ngakho-ke uSathane abuye alithathe, alintshotshe kubo ( Makho 4:15) IZwi lafika sibili ezinhliziyweni zabo, kodwa ngoba bengalakho ukuzwisisa, uSathane uyabantshontshela. Kumele ulizwisiseiVangeli. Uma ungalizwisisa, impilo yakho iyaqonda ithi nta! Awusoze uzithole udinga ukuvuselelwa, noma umlilo omutsha ovela ezulwini, ngoba usuzwisisa umsebenzi kaMoya oNgcwele empilweni yakho.

Kungakho uMoya oNgcwele wakhuleka ngopostoli uPhawuli kwabaseFesu 1:18 wathi, "...amehlo ezinhliziyo zenu akakhanyiswe ukuze lilazi ithemba alibizele kulo, inotho yelifa lakhe elimangalisayo kwabangcwele." Ngaso sonke isikhathi, qinisa ngomlomo wakho ukuthi ulenhliziyo ezwisisayo lokuthi izimfihlakalo zeVangeli zambuliwe emoyeni wakho lokuthi uhamba ezibusisweni ezipheleleyo zeVangeli nsuku zonke. Halleluja!

Umkhuleko

Baba othandekayo, ngiyabonga ukungibonisa amandla akho asabekayo aseVangelini lakho. NgeZwi lakho sengizwisisa ukuthi kunengi ongibekele khona kuKhristu uJesu. Ngizalelwe enkazimulweni, ngihamba ekunqobeni namhlanje kuze kube laphakade njalo ngiyakhuthazwa ukuthi ngilabele abanye leliVangeli NgeGama likaJesu Ameni.

Qhubeka Ngembhalo

Romans 1:16 AMPC

2 Timothy 1:8-10(Le indaba ithethwe ku:

Cilongo leqiniso ( lesindebele)

Elibhalwe ngu:

Mfundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Ungathola olwakho ugwalo olugcweleyo olubhalwe ngo limi lwako ngokuvakatshela ku: https://bit.ly/rorlanguages

Ungathola ezinye imfundiso ku: https://bit.ly/RORchurch