English Manyika Ndau Shona Isimilo Esihle

Tuesday, 19 September 2023

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Ukulunga kwabangelacala kuqondisa indlela yabo, kodwa ababi bawiswa yibubi babo. Ukulunga kwabaqondileyo kuyabakhulula, kodwa abangathembekanga bagwenxwa yizinkanuko zabo ezimbi (Izaga 11:5-6).

ENcwadini kaGenesisi 49, iBhayibhili lisivezela okuthile ngamazwi okucina kaJokhobe kumadodana akhe. Lapho ebhekise kuzibulo lakhe, uRUBHENI, uJakhobe uyavuma ukuthi yebo lumfana kunengi akwaziyo okungamsiza empilweni. Uyamchaza njengezibulo lakhe, elingamandla akhe, isibonakaliso sokuqala samandla akhe, ukuphelela ngodumo, ukuphelela ngamandla.

Kodwa-ke, uJakhobe abe sekubeka ukuthi isimilo sikaRubheni siyakuchitha konke lokhu: "...uhlokoma njengamazi, kawusayikuba liciko, ngoba wakhwela embhedeni kayihlo, waya phezu kwesihlalo sami wasingcolisa". (UGenesisi 49:3-4).

Okutsho ukuthi lanxa kwakulezethembiso lezibusiso zokuba lizibulo, lokuphakanyiswa konke kokuba ngamandla kaJakhobe, aziqhenya ngaye lokuba ngoqinileyo kumadodana akhe wonke, uRubheni wayengeke aphakame afike ebukhulwini okwakumele abe yibo bona.

Isimilo sakho njengomuntu siqakathekile. Ukukhathalekile iziphrofithi ezikhulunyiweyo ngawe kumbe lokuthi ngubani ozikhulumileyo: isimilo sakho siwakuchitha konke okuphrofithiweyo ngawe, siphinde sichithe lempilo yakho, njengalokhu isimilo sikaRubheni sachitha impilo yakhe.
Isifiso sikaNkulunkulu yikuthi iziphrofithao zonke ezikhulunyiweyo ngawe zifezeke. Ufuna iLizwi lakhe elihle elimayelana lawe ligcwaliseke njengoba etshilo. Eyakho indima yikuthi unanzelele ukuthi uyiNkosi njalo uziphathe kahle, uhambe ekulungeni kwakhe.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi uphile ngendlela ehambisana lentando kaNkulunkulu, uphile ekukhanyeni Kwakhe ngokuthembeka njalo ube lesimilo esihle. Manje usuzwisisa ukuqakatheka komkhuleko kaPhawuli kwabase-Efesu 3:16, ekhulekela ukuthi uqiniswe ngamandla nguMoya oNgcwele enhliziyweni yakho. Halleluya!

Umkhuleko
Baba othandekayo, ngihamba ngokuqondene lentando yakho njalo ngiphila ekukhanyeni Khakho ngokuthembeka. Ngiyakubona ukuqakatheka kwesimilo lokuphila ngokuqonda, okumayelana leLizwi Lakho. Ngiyabonga ngenhlakanipho yokufunda kuzibonelo ezisembhalweni kanye lokuthatha amanyathelo aletha udumo Kuwe, ngeGama likaJesu. Ameni.

Qhubeka Ngemibhalo
Proverbs 11:5-6
Proverbs 20:11
Romans 12:2 (NIV)

(This article was culled from:
Rhapsody of Realities (Ndebele)
Authored By:
Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.
You can download a full copy in your language on: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch