Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Olwesihlanu, 23 Mpandula, 2016

Ukufuna ilizwi ngesiqinisekoesikhulu

Kodwa khulaniemusenilelwazinilweNkosiyethuloMsindisi uJesu Kristu.Ubukhosikabube kuye lakhathesi njalo kuzekubelusukulwaphakade.Ameni. 2 Petro 3:18

Njengomntwana kaNkulunkulu kumele uthande ilizwi likaNkulunkulu ;kumele ukholise ilizwi. Izikhathi zakho zokujabula kumele kube yisikhathi lapho umanyana lelizwi. Ilizwi leNkosi liyikho konke; liyikho okudingayo ukuze ufeze icebo likaNkulunkulu empilweni yakho. Nxa usubuye kuKristu kumele ufune kakhulu ukuthi ukhule emoyeni wakho.

Ngengomntwana olamalaga ezelwe edliswa ukuhla okumuphamandla ,uNkulunkulu ukhangelele ukuthi umuntu ozelwekutsha adle njalo aqhubeke esidla ilizwi.Sizelwe lilizwi:"Selizelwe ngokutsha okungeyisikho okuvela enhlanyelweni engabola ,kodwa engaboliyo ,ngelizwi likaNkulunkulu eliphilayo lelimiyo ephakadeni"(1 Petro 1:23).Kuzothi u 1Petro 2:2 uthi ,"Njengezingane ezisanda ukuzalwa ,fisani uchago olungaqungwanga lwelizwi ukuze likhuliswengalo."Akula okunye okuzakwenza ukuthi ukhule emoyeni ,ngaphandle kwelizwi. Ilizwi likakwakha ,emoyeni ,enqgondweni kanye lemizweni ubemqotho .

Nxa uhlangana lelizwi kumele ube njengomowathi ,"ngiyathokoza ngelizwi lakho njengothole impango enkulu"(Amahubo 119:162).Londoloza ilizwi likaNkulunkulu. Yazi ilizwi ngokwakho .Ungama ngokholo lomuntu okwesikhathi ,ungenelisa ukumangokholo lukamfundisi wakho kodwa akukufikisikude.Yikho abanye abantu bemangala ukuthi kungani imikhuleko yabanye ingathi iyasebenza kodwa eyabo ingasebenzi. Kungenxa yokuthi uNkulunkulu kahlelanga ukuthi impilo yakho ikhokhelwe ngomunye umuntu ; kumele uzimele elizwini.

Kumele ukhule emuseni kanye lelwazini likaJesu Kristu -kwenzele wena lokhu.Bala, ufunde okunengi mayelana ngaye , ubone impilo yakho itshengisa isimi loselizwi. Ondla umbhalo uze ufike esigabeni sokucabanga imicabango kaNkulunkulu, ubuswayisimilo , yimicabango kanye lemibono yakhe.

UKUFAKAZA

Nkosi ethandekayo , unguNkulunkulu wami ! Ukuseningiyakudin ga; umphefumulo wami womelewena; umoya wami ufuna lilizwi lakho njenge .Ngiyathokoza elizwini lakho njalo ngizinikele kiloukuzengikhuthazwe njalo ngifundiswe; kilongithole impilo ,ukuthula ,ukulunga kanye lokuthokoza okungapheliyo. Udumo kuNkulunkulu!

QHUBEKA NGEMBALO:

Filiphi 3:10

Johane 17:3

Izaga 8:17

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )