Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Zim-Changani Zim-Nambya Rhapsody of Realities (Ndebele)

Umfundisi Chris Oyakhilome PhD

Isonto, 25 Mpandula, 2016

Yikulwaokukhangelane lawe

Lwanaukulwaokuhlekokholo ,ubambele le empilweni ephakade,owabizelwakuyo,wavuma,uvumooluhlephambikwabafakazi abanengi. 1 Timothi 6:12

Nanzelela ukuthi umPostoli Pawulo katshongo ukuthi ,"ngizakulwa ukulwa okuhle kokholo , ngilwelalina"ukulwa kokholo yikulwa okukhangelane lomuntu eyedwa; kodwa ke ,yikulwa okuhle.Yikulwa okuhle ngoba uyanqoba.Yikho ukulwa uNkulunkulu akhangelele ukuthi sikwenze ,sisebenzisa inkembayo Moya ,elilizwi likaNkulunkulu. Uyalwaukulwa lokhu ngokubambelela elizwini likaNkulunkulu, uhina ngokufakaza ,loba ukhangelane lezinto eziphikisa ukholo lwakho.

Mhlawumbe walahlekelwa ngumsebenzi wakho njalo zonke indlela zokuzama ukuthola omunye azilethi lutho ; kumbe utshadile kodwa kawukenelisi ukuthola abantwana.Ungabewatshelwa ukuthi, akwenzakali ngolwazi laboDokotela ukuthi uzithwale ngoba amthumbu akho aphambaniseka ; loba isimosinjani, yala ukuphambaniseka kumbe ukwethuka. Lwana ukula okuhle kokholo . Kungelathemba , kholwa ethembeni ukuthi ungumnqobi kuKristu Jesu, ubusisiwe njalo ukhethiwe yiNkosi.

Ungazinikeli ekuguleni ,ekuhluphekeni loba ekwehlulekeni.Ungavumi izinto eziphikisana lelifa lakho elikuKristu.Qina ekholweni , uqhubeke ufakazailizwi. Izehlakalo zempilo zingabezingavumelani lalokhu okukhulunywa lilizwi kumbe isambulo ositholakuNkulunkulu ;yiso isikhathi sokulwa ukulwakokholo.Yikho lapho ofakaza ukuthi ,"Ngiyikho lokhu uNkulunkulu athi ngiyikho khona ,ngilakho lokhu athi ngilakho njalo ngenelisa ukwenza lokhu athi ngenelisa ukukwenza!"

Cabanga UJesu ;ukuthi uLazaro wayefile njalo wabekwa okwamalanga amane ,kwakungatsho lutho .Wabiza uLazaro emathutheni njengomuntu obiza omunye olele kwelinye ikamelo eduzane.Akukhathalekile ukuthi ubonani loba ukuthi uzwani ngendlebe langemizwa yakho ; akulandaba ukuthi izinto zikhangeleka zinzima njani ;Qhubeka ufakaza ilizwi. Khumbula ,lokhu kumele uzenzelewedwa .Themba ilizwi kikho konke okwenzayo ,uzanqoba.

UKUFAKAZA

Ngiyambonga ubaba ongenze ngabangumhlanganyeli welifa labamsulwa ekukhanyeni! Ngihamba ekugcwaleni kwesibusiso seVangeli ,nginqobangaso sonke isikhathi lasendaweni yonke ngibonakalisa iphunga elimnandi elolwazi kanye lenkazimulo kaKristu. Hallelujah.

QHUBEKA NGEMBALO:

Johane 8:32

U -Odabiya 1:17

(Bala njalo imbalo yalamuhla kugwalo lolu: http://7.am )