English Manyika Ndau Shona Ukukhuleka Ngendimi Yisenzo Esimqoka

Friday, 29 September 2023

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Kodwa lina, bathandekayo, lizakhe ekholweni lwenu olungcwele kakhulu, likhuleke li kuMoya oNgcwele." (uJuda 1:20 AMPC)

Nxa ufuna ukuzithuthukisa empilweni yakho usebenzela ezingeni eliphezulu lokukhula emoyeni imibhalo iyakutshela ukuthi wenzeni: kumele ukhuleke ngendimi kakhulu. Lokho kuyasebenzela noma yini inkundla ofisa ukuba uphumelele ngamanyathelo aphezulu. Kungabe kuyimpilakahle yakho, izifundo zakho, ibhizimusi lakho, umsebenzi wakho langemali yakho.

Lalapho ulwela imphefumulo yabantu kumbe ukhulekela labo abangakalizwisisi ilizwi likaNkulunkulu, kumbe abayimpumputhe ezintweni zikaMoya, ukukhuleka ngendimi yisenzo esimqoka. Lapho ukhuleka ngendimi, uMoya oyingcwele uyakunikeza ulwazi lokukhokhelela okudingayo esimeni ofuna ukumelana laso. Uyabe usukwazi ukuba ukhuluma kwenela kumbe kusakhona okunye okusadingeka ukukhulunywa lokwenziwa.

Njalo futhi, ekukhulekeni ngendimi, funda ukumelela enkosini- ngoba okufunayo phezu kwakho lonke yikuboniswa indlela phakathi kumbe ngemva komkhuleko. Kwesinye isikhathi ungakhuleka isikhathi eside uzwe lokutshintsha emoyeni, kodwa kungabi lenguquko ebonakalayo enyameni. Yindaba? Kuyabe kusalezenzo kumbe amanyathelo athize oyabe ukungawabambi kuwe kumbe ongakawahlolisisi.

Ibhayibhili lithi, "Imfihlo ye Nkosi ingeyabayesabayo, izabazisa isivumelwano sayo. Amehlo ami ahlala ese Nkosini, ngoba yiyo ezakhupha inyawo zami embuleni" (AmaHubo 25:14-15). Yingakho, imfihlo igcinelwe wena. Kodwa uma ungayivumbululi imfihlo le uyisebenzise esimeni esithize, isimo sesingala singaguquki.

Nxa ufuna ukubona impumela ethokozisayo lenguquko empilweni yakho lezintweni zakho, khulumavngezinye indimi. Uzakhokhelelwa langakunhlakanipho yokwazi ukuthi wemukele impendulo.

Umkhuleko
Lapho ngichitha isikhathi sokukhuluma ngendimi nsuku zonke, ngenziwa ngcono, ngiyakhiwa njalo ngiyaqiniswa. Ngiqala ukusebenza ebangeni elitsha lokukhula emoyeni lasemandleni okwenzeka. Ngilenqubelaphambili, njalo ngihamba ngamanyathelo amakhulu enkundleni yonke yempilo yami. Ngiyananzelela ekukhokheleleni kukaMoya, ngiyalalela izixwayiso zakhe kanye lezibonakaliso lapho ngilandela imilayo yakhe ngenhliziyo yami yonke. Ngegama likaJesu, Ameni.

Qhubeka Ngembalo
1 Corinthians 14:2 AMPC
1 Corinthians 14:18
Jude 1:20

(This article was culled from:
Rhapsody of Realities (Ndebele)
Authored By:
Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.
You can download a full copy in your language on: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch