Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Zimvenda Vimba NaMwari. Ndiyo Nhovo Yako Iyoyo

Chishanu, 14 Ndira 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Saka shongai nhumbi dzose dzehondo. Dziya dzamakapiwa naMwari. Kuti mugone kumira pazuva rakaipa. Mugone kurwisa musi uyu. Muchikunda. Muchisara makamira sevakundi" (Vaefeso 6 ndima 13).

Vaefeso 6 inotsanangura nhumbi dzedu dzehondo. Nhumbi idzi dzinokuzivisa marwiro anoita muvengi. Nhumbi dzacho dzinotitaridza nzvimbo dzatinofanira kudzivirira. Zvichibva zvaita kuti tizive zvombo zvinoshandiswa nemuvengi. Vaefeso 6 ndima 14 kusvika 17 inoti, "Saka mirai. Makasungirira chokwadi muzviuno zvenyu. Makavhara zvifuva zvenyu nekururama. Tsoka dzenyu dzakagadzirira kufambisa shoko reruponeso. Iro riya rinounza rugare. Pamusoro pazvose vimbai naMwari. Kuvimba naMwari inhovo. Ndiyo inoshandiswa kutavira miseve yewakaipa. Miseve yacho inopfuta moto. Mupfekevo ruponeso. Murupfeke mumusoro menyu. Rupfekeyi sengowani. ...".

Ndima iyi inotaura pamusoro pekuvimba naMwari. Inoti kunotavira miseve yaSatani. Izvi zvinobva zvatizivisa zvakaita miseve yacho. Miseve iyi zvinhu zvinouya mupfungwa dzedu. Zvinouya zvichitsvaka kuti tigamuchire zvinopesana naMwari. Zvinhu izvi ndizvo zviya zvinotsvaka kuti tivore moyo. Tisuwe. Titye. Tikundikane. Miseve iyi inouyavo zviri zvirwere. Zvinhu izvi zvinenge zvichitsvaka kuti tisavimba neShoko raMwari. Asi Bhaibheri rinotizivisa zvatinofanira kuita. Rinoti, "... Pamusoro pazvose vimbai naMwari. Kuvimba naMwari inhovo. Ndiyo inoshandiswa kutavira miseve yewakaipa. Miseve yacho inopfuta moto ...". Saka unofanira kuvimba naMwari. Izvi zvinozoita kuti ugone kutavira miseve yemuvengi. Unozogona kuitavira yose. Hapana kana mumwe unozogona kusenerera. Saka kuvimba naMwari uku inotova nhovo.

Vimba naMwari. Ndiyo nhovo yako iyoyo. Usabvuma kukurirwa. Mumwe akambotaura achiti, "Ndanga ndiri kuvimba naMwari chose. Asi zvinhu zvakabva zvangoshata. Ndikabva ndavora moyo". Iwe haufaniri kudero. Ramba uchivimba naMwari. Ndiko kuti ugone kuparadza miseve yauri kupfurwa nayo. Miseve iyi iri kupfurwa nemweya yetsvina.

Varoma 10 ndima 17 inoti, "Saka ruvimbo runouya nekunzwa. Kunzwa kunouya neShoko raMwari". Unofanira kugara uchitutira Shoko raMwari mumweya mako. Ndiko kuti urambe uchiwana simba rekuvimba naMwari. Unofaniravo kurarama semunhu anovimba naMwari. Ndiko kuti pasawana chingakuzungunusa. Satani angazokupfura hake nemiseve yake. Asi iwe hauzovhunduki. Miseve iyi inenge yava kungoparadzwa nenhovo yako iyi.

Pupura Uchiti

Ini ndinovimba naMwari. Iyoyo ndiyo nhovo yangu. Ndiyo yandinoshandisa kukurira muvengi. Ndiyo yandinoshandisa kukurira zvinotsvaka kundikanganisa. Ndiyo yandinoshandisa kutavira miseve yemuvengi. Shoko raMwari ndiro rinotonga mweya wangu. Ndiro rinotonga pfungwa dzangu. Ndiro rinotonga muviri wangu wenyama. Ruvimbo rwangu urwu isimba. Ndiro simba rinokurira nyika ino. Saka ndichagara ndichikunda.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 Johane 5 ndima 4

1 Vakorinde 16 ndima 13

Varoma 4 ndima 19 kusvika 20

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch)