Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Shandisa Shoko RaMwari Pakurwa

Mugovera, 15 Ndira 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa ndima * 151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

" Mupfekevo ruponeso. Murupfeke mumusoro menyu. Rupfekeyi sengowani. Mugotoravo munondo waMweya. Rinova Shoko raMwari. Mugare muchinamata. Muchikumbirira vanhu. Muchinamata mhando dzose dzeminamato. Muchinamata mumweya. Muchirindira. Muine moyo murefu. Muchinyengeterera vatsvene vose" (Vaefeso 6 ndima 17 kusvika 18).

Tine zvombo zvatinoshandisa pakurwa. Ndizvo zvatakadzidza pamazuva apera. Takatarisa zvombo zvatinoshandisa kuzvidzivirira. Tinoverenga nezvezvombo izvi muna Vaefeso 6 ndima 14 kusvika 17. Zvombo zvacho zvose zvinomwe. Asi chimwe choga ndicho chatinoshandisa kurwisa muvengi. Chombo ichi munondo waMweya. Munondo uyu iShoko raMwari. Iri iShoko ratinoita zvekutaura. Shoko iri rinonzi Rhema paChigiriki.

Rhema ishoko raunopiwa naMwari. Ishoko rinouya rakananga iwe. Rakasiyana nerimwe rinonzi Logos paChigiriki. Logos mashoko aMwari ose. Anogonavo kunge ari mashoko anobva mumusoro mako. Bhaibheri rinotiraira kushandisa Rhema. Shoko iri ndiro rinotikundisa. Ishoko ratinoita zvekutaura. Asi tinoritaura seshoko rabva kuna Mwari.

Shoko reRhema iri ndiro rinonzi munondo waMweya. Munondo unoshandiswa pakuranga. Unoshandiswavo pakurwisa. Munondo chombo chekurwisa nacho. Chinoshandiswa pamuvengi.

Tinofanira kushandisa Rhema pakurwa hondo yakanaka. Izvi ndizvo zvatataridzwa naPauro. Tazvivona mundima yatavhura nayo. Yati, "Mugare muchinamata. Muchikumbirira vanhu. Muchinamata mhando dzose dzeminamato. Muchinamata mumweya. Muchirindira. Muine moyo murefu. Muchinyengeterera vatsvene vose". Saka shoko reRhema iri rakasiyana nemamwe. Iri rinoshandiswa pakurwa. Bhaibheri rinotiraira kuti titore munondo waMweya. Izvi zvinotaridza kuti tiri varwi. Zvinotitaridzavo kuti hatingofaniri kuzvidzivirira chete. Tinofanira kupota tichirwisavo. Tichirwisa masimba emuvengi.

Saka tinganamata. Tichinamata minamato yemhando dzose. Tichikumbirira vanhu mumweya. Ndipo patinofanira kutaura mashoko. Aya anofanira kunge ari mashoko evanhu vanovimba naMwari. Tinofanira kutaura mashoko aya kugadzirisa zvinhu. Tichiashandisa kurwisa masimba erima. Nemasimba emuvengi.

Ungava uri mushandi pane imwe nzvimbo. Vanhu vekubasa kwako vangava vari kukumanikidza kuita zvinopesana neShoko raMwari. Hurumende yenyika yako ingaisa mitemo. Mitemo yacho ingava inotsvaka kuti ruponeso rusaparidzwa munyika. Iwe usavora moyo. Usapererwa. Ndiwe unofanira kusiya Satani apererwa. Saka taura Shoko raMwari. Ndiko kuti Satani uyu abvire kure.

Pupura Uchiti

Ndinotonga masimba erima. Ndinoparadza mabasa awo muguta rangu. Ndinoparadza mabasa awo munyika mangu. Ndinoronga zvinoitika mumweya nhasi. Ndichitaura semukundi. Ndichitaura semunhu akafuma. Mutano. Ane simba. Ndinotaura Shoko raMwari nemuromo wangu. Saka ndinokunda saMwari. Ndinotonga zvinhu zvenyika ino. Muzita raIshe Jesu Muponesi. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 Johane 4 ndima 4

Joshua 1 ndima 8

Vahebheru 4 ndima 12

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/shonachurch)