English Manyika Ndau Shona Chinovonekwa Pauri Chii?

Muvhuro, 12 Kukadzi 2024

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*6*58225# Mwari vakuropafadze

'Ivo vaya vakasarudzwa naMwari. Vachivasarudza kuti vavazivise kukura kwechakavanzika ichi. Chinova cheVamwari. Chavakarongera vanhu vasiri Vajudha. Chekuti Muponesi agare mamuri. Mugova vanhu verudzi rweVamwari' (Vakorose 1 ndima 27).

Iwe wava muna Muponesi. Saka wava chipuka chitsva. Wakashanduka rudzi. Wava werudzi rwaMuponesi. Hauchisiri werudzi rwevanhu venyika ino. Mweya wako wakasikwa patsva. Mweya uyu wafanana naMuponesi. Wava nechimiro chaMuponesi. Saka ungaita zvinhu. Unofanira kuzviita semunhu werudzi rwaMuponesi.

Ungataura mashoko. Muponesi ndivo vanofanira kunzwikwa vachitaura mauri. Taura semunhu anofarira vanhu. Rudo rwaMuponesi ngaruvonekwa mumashoko ako aya. Ita semunhu anofarira vanhu. Vanhu ngavavone mazano aMuponesi mauri. Ngavavone kururama kwaMuponesi. Taura mashoko azere nyasha. Anosimudzira vanhu. Rega Muponesi vataure vari mauri. Varege vashandise maziso ako. Vachishandisa mavoko ako kuita mabasa avo.

Muponesi vava kugara mauri. Izvozvo ndizvo zvinoreva kuva Mukristu. Muponesi ava ndivo vava kuvonekwa pauri. Muponesi vanofanira kuvonekwa pamunhu. Kururama kwaMuponesi kunofanira kuvonekwa pamunhu uyu. Munhu wacho anofanira kuvonekwa kuti ndewe ropa raMuponesi. Ndiko kuti munhu uyu agonzi Mukristu.

Kuda ungatsamwiswa. Chii chinozovonekwa pauri? Muponesi ndivo vanofanira kuvonekwa pauri. Pota uchiongorora mabasa ako. Kururama kwaMwari kunovonekwa mumabasa ako aya here? Mwari vanovonekwa muhunhu hwako here? Zvinhu izvi ndizvo zvinokutaridza kuti mweya wako uri kukura.

Namata Uchiti
Ishe vandinoda. Ndinokutendai. Makandiropafadza. Mukandizadza nerudo rwenyu. Nekururama kwenyu. Makatozviisa mandiri. Saka ndangova imi. Ndava nehunyoro. Ndava nemoyo murefu. Ndine rugare. Ndinofarira vanhu. Ndine tsitsi. Mazano enyu anovonekwa pandiri. Nyasha dzenyu dzinovonekwa pandiri. Imi munovonekwa pandiri. Runako rwenyu runovonekwa pandiri. Rudo rwenyu runogara ruchivonekwa pandiri. Muponesi vari mandiri. Ndichiri panyika pano hangu. Asi ndafanana navo pazvose. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi
Zvirevo 25 ndima 28 GNB
Vagaratiya 3 ndima 27
Vaefeso 4 ndima 22 kusvika 24

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Shona)
Rinonyorwa na:
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Munoriwana pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church