English Manyika Ndau Shona Wakazvarirwa Hupenyu Hwakanaka

Muvhuro, 26 Kukadzi 2024

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*6*58225# Mwari vakuropafadze

'Nokuti tiri basa remavoko aMwari. Takasikwa patsva. Kuri kuzvarwa patsva. Kechipiri. Tichizvarirwa muna Muponesi Jesu. Kuti tiite mabasa akanaka. Nekurarama hupenyu hwakanaka. Uhwo hwatakagara tarongerwa naMwari' (Vaefeso 2 ndima 10).

Jesu vane mamwe mashoko avakataura. Tinoaverenga muna Johane 10 ndima 10. Vakati, '' Ini ndakauya kuti muve nehupenyu. Muve nehwakakwana. Muchinakirwa nahwo'. Hauna kuzvarwa kuti ungorarama. Wakazvarwa kuti urarame hupenyu hwakanaka. Hupenyu uhu ndihwo hwawakarongerwa naMwari. Vakagara vahuronga iwe usati watombozvarwa. Hupenyu hwacho hunofadza chose.

Ndiko kusaka uchifanira kugara uzere mufaro. Wakasimba. Uchiita zvinhu zvikuru. Uchiropafadza vanhu vaunosangana navo zuva nezuva. Mwari vakakupa hupenyu hunoshamisa. Hupenyu hwekuita zvinhu panyika pano. Uine simba. Nefuma yakawanda. Saka pangaita hapo zvimwe zvinhu. Zvinhu izvi zvingatsvaka kukukanganisa. Usanetseka hako. Uri muna Muponesi Jesu. Saka unokurira zvinhu zvose izvi.

Hupenyu uhu hunodarika hwevanhu venyika ino. Hahugoni kukanganiswa nezvinhu zvenyika ino. Hupenyu hwacho ndehweVamwari. Mwari ngavakudzwe. Ungava nechirwere chawakabatwa. Saka kuda wanga uri kugara uchityira hupenyu hwako. Usanetseka hako. Iwe wakashanduka rudzi. Wava weropa reVamwari. Saka hazvichagoni kuti ukurirwe nezvirwere.

Bhaibheri rinotaura muna Varoma 8 ndima 10 richiti, 'Zvino kana Muponesi vari mukati menyu. Kunyangwe miviri yenyu yakafa hayo. Nokuda kwezvivi. Inoraramiswa naMweya Mutsvene. Nokuda kwekururama'. Une nzvimbo yawava kugara zvino. Zvirwere hazvigoni kubata vanhu vanogara munzvimbo iyi. Saka usatya hako.

Mukuru wacho ndiye ava kugara mauri. Munhu uyu akakura kudarika zvirwere. Izvi ndizvo zvatinovona muna 1 Johane 4 ndima 4. Inoti, 'Vana vadoko. Imi makazvarwa naMwari. Saka makakurira mweya yose iyi. Nokuti ari mamuri uyu. Ndiye mukuru. Akadarika uya. Ari munyika ino'.

Iwe wakatokurira zvirwere zveshuga. Wakakurira zvirwere zvemoyo. Wakakurira zvirwere zvechifuva. Kana maronda asingapori. Kana zvirwere zvemuchibereko. Kana zvirwere zvipi hazvo. Saka nakirwa nehupenyu hwako. Gara uri mutano. Wakafuma. Uine rugare. Uine mufaro usingatsananguriki. Uchirarama saMwari. Hareruya!

Pupura Uchiti
Ini ndiri kurarama hupenyu hwakanaka hwacho. Ihwohwo hwandakagara ndarongerwa. Ndichihurongerwa nyika ino isati yavambwa. Ndinogara ndichikunda. Ndichirarama hupenyu hweVamwari. Ndichitonga. Ndiine kururama kwaMuponesi. Ndakashanduka rudzi. Ndava weropa raMwari. Muviri wangu ndiwo wava muzinda waMweya Mutsvene. Saka ndinobudirira pane zvose zvandinoita. Ndinogara ndiri mutano. Mwari ngavaropafadzwe!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi
Vaefeso 2 ndima 10 AMPC
Johane 10 ndima 10 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Shona)
Rinonyorwa na:
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Munoriwana pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church