English Manyika Ndau Shona 

Denga Ndiro Rinotonga!

Chipiri, 21 Chivabvu 2024

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*6*58225# Mwari vakuropafadze

'Chirango ichochi ichi, chatemwa navatariri; chisungo chacho ishoko revanoera. Izvozvi zvaitirwa kuti vapenyu vazivewo kuti iye Wokumusorosoro ndiye anotonga humambo hwavanhu, uye anohupa kuna ani naani waanenge ada zvake, kunyange vapasi pasi zvavo' (Dhaniyeri 4 ndima 17).

Vakristu vari kutambudzwa. Vari kutambudzwa munyika dzakawanda. Mune mamwe maguta Vakristu havatenderwi kutaura pamusoro paJesu. Vanotosungwa vakataura nezvaJesu. Masangano avo anotovharwa. Saka mamwe masangano ava kutya. Haachadi kutaura akashinga. Ava kutya kutaura zvisingadiwi nehurumende.

Asi iwe haufaniri kudero. Shinga kutaura chokwadi chiri muShoko raMwari. Usanyarara. Zivisa vanhu kuti Muponesi Jesu ndivo Mwanakomana waMwari. Kureva kuti Ishe Jesu ndiMwari pachavo. NdiMwari vakauya vari munhu wenyama. Ivo ndivo nzira yacho. Ndivo chokwadi chacho. Ndivo hupenyu hwacho. Saka munhu angatsvaka hukama naMwari. Munhu uyu anotofanira kuuya kuna Jesu. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Johane 14 ndima 6.

Asi mumwe angati, 'Mufudzi Chris. Mutemo wenyika yangu hautenderi kuti titaure tichidai. Tichiti Jesu ndivo nzira yacho'. Mafungiro akadai haana kunaka. Iwe uri munhu wepi? Jesu ava ndivo vanotonga kudenga. Ndivo vanotonga panyika. Ndivo vanotonga gomba remoto. Vanotonga zvose vari voga. Saka mashoko avo ndiwo mutemo. Zvavanenge vataura ndizvo zvinoitwa. Saka waunoda kuteerera ndiani?

Jesu vakuru. Vanotonga vatongi venyika yako. Vakuru kudarika vatongi vose vepasi rino. Ndivo zvekare vanonyanya kuremekedzwa kudenga. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Saka hapana hurumende iri pamusoro pavo. Zita ravo iguru. Rakadarika mazita enyika ino. Rakadarikavo mazita enyika ichauya.

Jesu ndivo vari kutonga. Denga ndiro riri kutonga. Nyika yose inofanira kuziva izvozvo. Bhaibheri rine zvimwe zvarinotizivisa. Izvi zvinhu zvakataurwa naDhaniyeri. Akanga ari kududzira hope dzaMambo Nebhukadhinezari. Nebhukadhinezari ane muti waakanga arota. Muti uyu wakanga wakakura zvikuru. Muti wacho wakabva watemwa. Ukawa. Dhaniyeri 4 ndima 26 inozoti, 'Zvakarayirwa kuti hunde yomuti nemidzi yawo zvirambe zviripo zvinoreva kuti umambo hwenyu huchavandudzwa pamuchayeuka kuti denga rinotonga'. Unozvivona here izvi? Denga ndiro rinotonga! Nebhukadhinezari ndiye aitonga nyika dzose panguva iyi. Asi akanga akafanira kuziva kuti denga ndiro raitonga. Iye haasi iye akanga achitonga.

Mukuru weguta rako haasi iye ari kutonga. Mutungamiriri wenyika yako haasi iye ari kutonga. Denga ndiro riri kutonga. Iwe unofanira kunzwisisa izvi. Saka usataura uchiti, 'Mutemo wenyika unondirambidza'. Kwete! Paridza Ruponeso chete iwe. Namata kuti zvinodiwa naMwari zviitike muguta rako. Namata kuti zviitike munyika yako. Ita zvinodiwa naMwari kose kwaunenge uri.

Ngapasava nechinokurambidza kuparidza Ruponeso. Iwe ndiwe wakamiririra denga. Zvino denga iri ndiro riri kutonga.

Namata Uchiti
Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makatipa simba. Simba iri riri muzita raJesu. Saka tinotonga panyika pano. Ini ndiri mumiririri weHushe hwenyu. Ndinokumiririrai ndiri panyika pano. Saka ndinoraira kuti nyika dzisungunurwe. Dzisaramba dzichireverwa nhema. Ruponeso runopinda mumoyo yevanhu vose. Nokudero kururama kwenyu kunokurumbira munyika dzose. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi
Mapisarema 110 ndima 2
VaEfeso 1 ndima 20 kusvika 23 MSG

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Shona)
Rinonyorwa na:
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Munoriwana pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church