Chigarwe Chikunda English Hwesa Kore Kore Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimxhosa Nzwisisa Ruponeso

Chitatu, 10 Nyamavhuvhu 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Nokuti shoko iri handirityiri. Ndinovimba naro. Nokuti isimba. Isimba rinoshandiswa naMwari. Ndiro ravanoshandisa kuponesa vanhu. Vanoponeswa vacho ndevaya vanenge varigamuchira. Kutanga Mujudha. Nekuvanhu vasiri Vajudha" (Varoma 1 ndima 16).

Iwe unofanira kutanga wanzwisisa ruponeso rwaJesu. Ndiko kuti uwane maropafadzo arwo ose. Ndiko kuti ugone kurugamuchira. Zvirevo 4 ndima 7 inoti, "... uwane kunzwisisa pane zvose zvaungawana". Saka unofanira kunzwisisa ruponeso. Izvozvo zvakakosha chose. Pauro anotsanangura ruponeso urwu. Taverenga mashoko ake muna Varoma 1 ndima 16. Yati, "Nokuti shoko iri handirityiri. Ndinovimba naro. Nokuti isimba. Isimba rinoshandiswa naMwari. Ndiro ravanoshandisa kuponesa vanhu. Vanoponeswa vacho ndevaya vanenge varigamuchira. Kutanga Mujudha. Nekuvanhu vasiri Vajudha".

Saka shoko reruponeso iri chii? Shoko iri ishoko raMwari. Ndiro shoko riya rinotaura pamusoro paMuponesi Jesu. Richitijekesera zvavari. Richijekesa basa ravakauya kuzoita panyika. Mukristu mumwe nemumwe anofanira kunzwisisa shoko iri. Ndiko kuti agare achikunda muhupenyu.

Jesu vane mufananidzo wavakambotaura. Uyu mufananidzo wemukushi. Mukushi akakusha mbeu. Dzimwe dzakawira parutivi rwenzira. Shiri dzedenga dzakabva dzauya. Dzikanonga mbeu idzi. Jesu vakazotsanangura mufananidzo uyu. Vakati mbeu iyi iShoko raMwari. Imwe mbeu yakawira parutivi rwenzira. Izvi zvine vanhu vazvinotsanangura. Vanhu ava vanonzwa Shoko raMwari. Asi vosarinzwisisa. Zvino Satani anobva auya kuvanhu ava. Ovatorera Shoko iri. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Mariko 4 ndima 15. Shoko iri rakanga rapinda mumoyo yavo. Asi ivo havana kurinzwisisa. Saka Satani akabva aritora. Iwe unofanira kunzwisisa shoko reruponeso. Ndiko kuti hupenyu hwako hupinde mugwara rakanaka. Hauzombotsvaki kupota uchikuchidzirwa. Unenge wava kunzwisisa basa raMweya Mutsvene muhupenyu hwako.

Ndiko kusaka Mweya Mutsvene vane munyengetero wavakaita. Vakaunamata vari muna Pauro. Tinovona munyengetero wacho muna Vaefeso 1 ndima 18. Unoti, "Meso emweya yenyu avone chiedza. Kuti mugone kuziva zvakanakira kuva vanhu vavo. Muzivezve kuwanda kwefuma yeVamwari. Iyo yakagadzirirwa vatsvene". Saka gara uchitaura. Uchiti moyo wako unonzwisisa. Uye kuti mweya wako unonzwisisa ruponeso. Ndiko kuti uwane maropafadzo eruponeso ose. Maropafadzo aya anozogara achikubatsira zuva rimwe nerimwe. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Manditaridza simba riri muruponeso rwenyu. Simba iri rinoshamisa. Shoko renyu randizivisa fuma yangu. Fuma iyi iri muna Muponesi Jesu. Ndakazvarwa kechipiri. Apa ndipo pandakazvarwa ndava werudzi rweVamwari. Saka ndinokurira zvose zvandinosangana nazvo. Uye ndine shungu dzekuzivisa vanhu nezveruponeso rwenyu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Varoma 1 ndima 16 AMPC

2 Timoti 1 ndima 8 kusvika 10(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church