Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Zim-Changani Zim-Nambya Uri Mukuru KuZvinhu Zvose

Svondo, 25 Gunyana 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Vakabva vaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzaMuponesi. Vakavaisa pamusoro pezvinhu zvose. Ndokubva vatora simba rekutonga zvinhu izvi. Ndokuripa kusangano revasanangurwa vavo" (Vaefeso 1 ndima 22).

Mwari vakaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzaJesu. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Ichi ndicho chokwadi. Ichokwadi chakadzama zvikuru. Zvino, Jesu ndivo musoro. Sangano revatsvene vaJesu ndiwo muviri waJesu. Izvi zvinoreva kuti sangano revatsvene vaJesu iguru kudarika zvimwe zvinhu zvose. Sangano iri ndiro rinoita kuti Jesu vave vakakwana. Ndiro rinovamiririra panyika pano. Jesu havana kukwana panyika kana sangano iri risipo.

Izvi zvinoda kuita semuviri wako wenyama. Musoro ndiwo uri pamusoro. Muviri wako ndiwo uri pasi. Asi iwe ungamira pane chimwe chinhu. Nengo dzemuviri wako dzose dzinenge dziri pamusoro pechinhu ichi. Kunyangwe zvigunwe zvetsoka dzako zvinenge zviri pamusoro pechinhu ichi.

Zvino, Mwari vakaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzaJesu. Kureva kuti nhengo dzemuviri wavo dzose dziri pamusoro pezvinhu zvose. Hazvina basa kuti nhengo dzacho ndedzipi. Zvino, Vakristu ndidzo nhengo dzemuviri uyu. Iwe uri imwe yenhengo idzi. Saka uri pamusoro pezvinhu zvose. Ndokunge uri muna Muponesi Jesu.

Ndinoshuva kuti nhengo dzose dzemuviri waJesu dzinzwisise izvi. Mumuviri waJesu mune nhengo dzakawanda. Hapana imwe yenhengo idzi isina kukosha. Asi kuda iwe ungafunga kuti hauna hako kukosha. Ichocho hachisi chokwadi. Nokuti unotova mukuru pazvinhu zvose. Simba rako harisi iro rinokuita mukuru. Uri nhengo yemuviri waMuponesi. Ndiko kusaka uri mukuru kuzvinhu zvose.

Uri mukuru kuzvirwere. Uri mukuru kuna Satani. Uri mukuru kurima. Uri mukuru kurufu. Uri mukuru kumanyepo enyika ino. Nezvose zvinoparadza hupenyu hwevanhu venyika ino. Uri mukuru panyika ino!

Gara uchirangarira zvawava. Uchiri panyika ino hako. Asi wafanana naJesu pazvose. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna 1 Johane 4 ndima 17. Pagere Jesu ndipo paurivo iwe. Jesu vane nzvimbo yavakagara. Vanhu vanogara panzvimbo iyi ndivanamwari. Vanhu ava vakuru kumasimba ose. Vakuru kumazita ose aripo. Asingori mazita evanhu venyika ino chete. Asi ichauyavo. Saka tonga nyika ino. Zvinhu zvose zvakaiswa pasi petsoka dzako. Hareruya!

Pupura Uchiti

Ndinoshandisa masimba aMuponesi. Ndinoshandisa Humwari hwavo. Ndinozvishandisa kubvisa ruvoko rwaSatani padzinyika. Pavanhu. Pavatungamiriri. Nepamusoro pevana vechidoko pasi rose. Kururama kwaMwari kunozadza nyika ino yose. Kunobata moyo yevanhu. Nokuti mweya yevanhu yose ndeyaMwari. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Vaefeso 1 ndima 19 kusvika 23

Vaefeso 2 ndima 4 kusvika 6

Varoma 5 ndima 17

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church