Chikunda English English_Etienne Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Ita Kuti Vave Vadzidzi

Muvhuro, 25 Gunyana 2023

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

Saka endai henyu. Dzidzisai marudzi ose. Muvapinze muzita raBaba. Rinova zita reMwanakomana, nero Mweya Mutsvene. Muvadzidzise kuita zvose zvandakakurairai imi. Ini ndichange ndiinemi. Kose kwamuchaenda. Kusvikira nyika ino yaguma (Matiyo 28 ndima 19 kusvika 20).

Rimwe Bhaibheri rinovhura ndima iyi richiti, Saka endai mundigadzirire vadzidzi kubva kumarudzi ose �. Ishe Jesu ndivo vakatiraira izvi. Vanoda kuti tivagadzirire vadzidzi. Tinofanira kuvagadzira kubva kumarudzi ose. Mudzidzi munhu anotevera mutungamiriri wake.

Asi kuda mumwe angaramba kukutevera. Munhu akadai anenge asati ava mudzidzi. Asi Tenzi vanoda kuti vanhu ava vave vadzidzi vedu. Vanhu ava vanofanira kufamba nesu. Vachiita zvatinoita isu. Vachibata nesu kuita zvatakarairwa naTenzi kuita.

Pauro ane mashoko aanotaura. Tinoaverenga muna 1 Vakorinde 11 ndima 1. Inoti, Tevedzerai zvandinoita. Seni ndichitevedzeravo Muponesi. Pauro haana kuti, Ndakakuunzai kuna Muponesi. Chivateverai zvino. Kwete! Akavati, Ini ndiri kutevedzera Muponesi. Imi chinditevedzeraivo. Saka isu tingatendeusa vanhu. Tichivaunza kuna Muponesi. Tinofanira kudzidzisa vanhu ava zvavanofanira kuita. Tinofanira kuvadzidzisa tsika yekuenda kuminamato yesangano ravo.

Vakristu havafaniri kushaikwa paminamato yemasangano avo. Izvi ndizvo zvatinovona muna Ruka 4 ndima 16. Vadzidzi ava vanofanira kunzwisisa izvi. Saka usangofara kuti vari kupinda misangano mikuru chete. Vanofanira kupindavo minamato yepasvondo. Vanhu ava vanofanira kuva vadzidzi chaivo. Kureva kuti isu tinofanira kunge tichivataridza zvekuita zvacho. Tinofanira kunge tisiri kushaikwavo paminamato.

Namata Uchiti
Baba vandinoda. Ndinonyengeterera vakawanda pasi rose. Ivo vaya vangava vava kutonhora. Ngavatange kufarira zvinhu zvaMwari zvekare. Ngavatange kukoshesa nguva dzekutandara naMweya Mutsvene. Vachikoshesavo nguva dzavo dzekudzidza Shoko raMwari. Ndiko kuti Vatsvene vayanane. Vakure. Vachigamuchira zvinhu zvakafanana. Vachiwedzera kunzwisisa Mwanakomana waMwari. Mweya yavo ichiyaruka. Vachizopedzisira vafanana naMuponesi. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi
Mabasa 6 ndima 7
Mabasa 11 ndima 22 kusvika 26

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Shona)
Rinonyorwa na:
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Munoriwana pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church