Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Hwaro Hwakasimba

Chitatu, 30 Mbudzi 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Saka zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, 'Tarirai ndinoisa ibwe muZioni, ibwe rakaedzwa, ibwe rinokosha rapakona kuti rive nheyo yakasimba; anovimba naro haangavhunduki" (Isaya 28 ndima 16).

Hupenyu hwako hunofanira kuva nehwaro. Hwaro uhu ndihwo hwakakosha. 1 Vakorinde 3 ndima 11 inoti, "Nokuti hapana imwe nheyo ingavakwa nemunhu. Kunze kweyandakavaka. Inova Jesu Muponesi". Muponesi Jesu ihwaro. Ndihwo hwaro hwakanyanya kusimba. Kubudirira kwako kunofanira kumira pavari. Ungazorwiswa hako muhupenyu. Asi unozoramba wakamira. Nokuti unenge wakamira paIbwe. Rinova Muponesi Jesu.

Isaya ndiye akanyora ndima yatavhura nayo. Akanga ari kutaura zvaaivona mumweya. Akanga ari kuvona ibwe. Ishe Jehovha ndivo vakanga vari kuzomisa ibwe iri. Vakanga vari kuzorimisa muZiyoni. Isaya ane nzira yaanotsanangura nayo ibwe racho. Ndinoda kuti unatse kuona kutsanangura kwake uku. Anoriti ibwe rakaedzwa. Ozoriti ibwe rinokosha. Rakasimbisa chivakwa chose. Ozoritizve nheyo yakasimba.

Saka ibwe iri rakaedzwa. Kureva kuti rinogona kuvimbwa naro. Ibwe racho rakakosha zvekare. Uye ndiro rakasimbisa chivakwa chose. Kureva kuti ndiro rakanyanya kukosha pachivakwa ichi. Ibwe iri inheyo yakasimba. Hwaro hwakasimba. Kureva kuti unogona kumisa hupenyu hwako pariri. Izvi ndizvo zviri Ishe Jesu. Ndivo hwaro hwakasimba. Pavari ndipo paungatovakira hupenyu hwako.

Jesu ava vane mashoko avakambotaura. Tinoaverenga muna Ruka 6 ndima 47 kusvika 49. Inoti, "Munhu angauya kwandiri. Anganzwa mashoko angu. Angaaita. Regai ndikuudzei waakafanana naye. Akafanana nemumwe munhu. Munhu uyu akavaka imba yake. Asi akatanga achera pasi. Ndokubata ruware. Ndokuchimisa imba yake paruware urwu. Zvino, mvura yakazonaya. Yakanaya yakawanda. Yakarova imba iyi. Asi haina kugona kuizungunusa. Nokuti yakanga yakamira paruware. Asi kune vanhu vanongonzwa chete. Havaiti zvavanenge vanzwa. Vanhu ava vane munhu wavakafanana naye. Uyu munhu akavakavo imba yake. Akangoivaka. Haana kutanga achera pasi. Mvura yakazonaya. Yakarova imba iyi. Imba iyi ikabva yawira pasi. Ikaputsika. Ikasara yaparara zvachose".

Hwaro hweimba ndihwo hwakakosha. Tinovona dzimba mbiri mundima idzi. Imwe yakanga isina hwaro. Imwe yakanga iine hwaro hwakasimba. Dzose dzakavingwa nedutu rimwe chete. Isina hwaro ikabva yaparadzwa. Muponesi ndivo vanofanira kunge vari hwaro hwehupenyu hwako. Muponesi ava ndivo Ibwe Rakasimba.

Iva Shoko raMwari. Rishandise pakurarama kwako. Ikoko ndiko kuvakira hupenyu hwako paibwe. Ndizvo zvinozoita kuti usare wakamira. Unozosara wakamira zvimwe zvose zvichiwira pasi. Ndizvo zvinozoita kuti ubudirire muhupenyu hwako hwose.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai nokuda kweShoko renyu. Shoko iri ndiro hwaro hwangu. Ihwaro hwakasimba. Ini ndakamira pahwaro uhu. Hapana chinondizungunusa. Shoko renyu ibwe. Ndiro ibwe rakanditsigira. Ibwe rinovimbika. Ndinokutendai Ishe. Munondikundisa muhupenyu. Ndinokunda kudai nokuti ndinogara muShoko renyu. Uye ndinorishandisa pakurarama kwangu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Mabasa 20 ndima 32

Mariko 13 ndima 31

1 Petro 2 ndima 5 kusvika 6

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church