English Manyika Ndau Shona 


Rudzikinuro. NeChikristu

Muvhuro, 4 Zvita 2023

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*6*58225# Mwari vakuropafadze

'Kureva kuti patakanyikwa kudai. Takafutsirwa pamwe chete navo. Kuti tigorarama hupenyu hutsva. Sezvo Muponesi vakamutswa kuvakafa. Vachimutswa nesimba raBaba' (Varoma 6 ndima 4).

Vakristu havasi vanhu vakadzikinurwa. Vakawanda havanzwisisi izvi. Vakristu havasi vanhu vakaponeswa kubva kuzvivi chete. Deno zviri izvo Jesu vaisazofanira kumuka kuvakafa. Kufa kwavakaita kungadero kwakapedza zvose. Kufa uku ndiko kwakabhadhara zvivi zvedu. Kwakazvibhadhara zvose. Asi Mukristu haasi munhu akabhadharirwa zvivi.

Kudzikinura kuripira munhu mhosva dzake. Izvi zvinobva zvamuponesa. Izvi ndizvo zvakaitwa naJesu. Vakaripira munhu wose zvivi zvake. Vakazviripa nerufu rwavo. Vakristu havasi ivo vavakanga vari kufira. Vakanga vari kufira munhu wose. Kumuka kwaJesu kuvakafa ndiko kwakaita kuti vanhu vagone kuva Vakristu. Rufu rwaJesu harusi iro rwakaita izvi.

Asi kuda regai tiwedzere kujekesa zvakaitika izvi. Jesu vakaroverwa pamuchinjikwa. Asi Mwari vakanga vasiri kungoona Jesu chete pamuchinjikwa apa. Vakanga vari kuvona vanhu vose vari pamuchinjikwa apa. Vanhu ava vakanga vari muna Jesu ava. Vakanga vakamiririrwa naJesu ava. Jesu vakazodanidzira. Vakadanidzira vachiti, 'Zvapera'. Vakabva vabuda mumuviri wavo. Vakafa. Isu takabva tafavo. Takafa kudai tiri mavari. Vakafa vakatimiririra. Hareruya! Jesu vakazobuda muguva. Vakanga vamuka kuvakafa. Isu takanga tichiri mavari.

Ichi chakanga chiri chinhu chikuru chose. Satani haana kunge achitarisira. Kunyangwe ngirozi hadzina kunge dzakaziva nezvacho. Saka nazvino dzichiri kutsvaka kuchinzwisisa. Kumuka kwaJesu ndiko kwakaita kuti vanhu vagone kuva Vakristu. Vagone kuzvarwa kechipiri. Kufa kwavo hakusi iko kwakaita kuti izvi zvigoneke. Saka kumuka kwaJesu kunodarika kufa kwavo. Ndiko kwakaita kuti tigone kuva vanhu veropa raJesu. Saka isu takamutswa pamwe chete naMuponesi. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna Vaefeso 2 ndima 6. Munhu anofanira kutanga agamuchira kuti Ishe Jesu vakamuka kuvakafa. Ozopupura kuti Jesu ava ndivo vava kutonga hupenyu hwake. Ndiko kuti agoponeswa. Saka Mukristu munhu anogamuchira kuti Muponesi vakamuka kuvakafa.

Zvino Muponesi vakamutswa kuvakafa. Vakashandurwa rudzi. Vakazvarwa kechipiri. Vakapiwa hupenyu hutsva. Izvi ndizvo zvakaitikavo kuVakristu. Vakazvarwa kechipiri. Kureva kuti havachina nhoroondo yehupenyu hwekare. Ndiko kusaka 2 Vakorinde 5 ndima 17 ichiti, 'Saka kana munhu ava muna Muponesi. Yava imwevo mhuka. Itsva. Zvaakanga ari kare hazvichisipo. Tarisa uvone. Zvavapo zvose zvava zvitsva'. Izvi zvinoreva kuti Mukristu imhuka itsva. Haana nhoroondo yehupenyu hwekare.

Kuda iwe wakazvarwa kechipiri. Hausi munhu akadzikinurwa. Rudzikinuro urwu ndirwo rwakaita kuti uvepo. Rufu rwaJesu ndirwo rwakadzikinura vanhu. Asi kumuka kwavo ndiko kwakazoita kuti vanhu vagone kuzvarwa kechipiri. Ndiko kwakaita kuti vanhu vagone kuva Vakristu. Hareruya!

Pupura Uchiti
Muponesi vakamutswa kubva kuvakafa. Vakamutswa kudai nesimba raMwari Baba. Nenivo ndakamutswa kuvakafa. Ndikazvarwa kechipiri. Ndikauya ndava weropa raJesu. Saka ndava imwevo mhuka. Ndakamutswa pamwe chete naMuponesi. Ndikagariswa pamwe chete naMuponesi ava. Nzvimbo yatigere ndiyo inogara vanhu vanogara vachikunda. Ndiyo inogara vanhu vane masimba ose. Vanotonga zvinhu zvose. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi
2 Vakorinde 5 ndima 17
Vagaratiya 2 ndima 20
VaRoma 10 ndima 9 kusvika 10

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Shona)
Rinonyorwa na:
Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.
Munoriwana pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church