Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona 

Usararama Hupenyu Hwavakararama

"Mutayelanisigwi enyika iino ; pesi musandule mizeezo yenu , kuti muzibe ziyandwa aLeza ,zikkondelezya ,, kuzulide" (Ba Roma 12:2).

Munchali gutwajula anguwo ulanzyutusungwazya kuti tuchite . ulikutusungwazya kupoa mbuli bantu baLeza. Utusungwazya kupona buumi bwaaajulu. Tatweelede kukkozyanya abantu abantu benyika . Utaponi mbulibantu bamunyika iino. Tobelezya Kilisitu .

Kulibamwi batambula mudima wamayisi . Kulibamwi batambula buumi bwakanyonyoona bazyali babo . buumi bwabazyali babo mbubo mbubapona . Zyakawida bazyali babo nzizyo zitazobawide abalabo . bazyali babo chimwi chiindi bakali jisi nchiki . abalabao baleenchiki . chimwi chiindi iwe wakazyalwa bupya . toyelede kuleka nkazili mbuboobo. Libuzye kuti , "ime ndaba chilegwa chipya . Ndaba muna Kilisitu. Akaako nchiki tazyeelede kujanika kulinduwe ".

Chimwi chiindi ulimuKilisitu . Pesi ulatunsiya nsiya twakali kujanika kulisyanyokulu . Tunsiyansiya otu chimwi hiindi tatululeme . Toyelede kuleka nkatuliwo pe . Sandula buumi bwako . busandule nkobelesya iJwi lya Leza. Nkaambo uzoyelelezya waya kwakaya syanyokulu . eezi nzizyo nzitujana muBbayibbili . Tulazitondezegwa muli Matewo 23 mumunchali wa 30. Munchali oyu ulabantu nguwambula atala ambabo . bantu aba bakali kuyeya kuti takukwe nibakali kuzofwa bachita zyakali kuchitwa amayisi. Mayisi aya akali kuchita zintu zitaluleme pe . Pesi Jesu wakabaambila kuti , "Akaako , mulange , ndatuma kulindinywe basinsimi , abasibusongo , abalembi ; mulajaya bamwi babo , akagankamina aachiingano ; bamwi babo mulabawumya muma sinagoge eenu, akabaandinganya mumadolopo eenu oonse". Tulabala majwi aya muli Matewu 23 munchali wa34.

Bantu aba tabakwe nibakatambula pe maJwi aaJeza ,bakayeya kuti ngakubeja. Pesi bakazoyelelezya bachita zyakali kuchitwa amayisi . Pesi swebo tulumba Leza. Tulakkonzya kuzyotolola nzila njituyeya anjiyo. Tubelesya Jwi lya Leza. Tulakkonzya kutoblezya mulawu waKilisitu . Tulakkonzya kutobela mulawu ulikabotu.

Akaako kkala menso ako nkali muJwi lya Leza. Wakazyalwa bupya . Akaako waba amulimu . Mulimu wako ngwakunjizya buumi bwako muJwi lya Leza. Leka Jwi lya Leza lyeendelezye mizeezo yako . lileke lyeendelezye muuya wako .Ndilyo ndyoyelede kukkala nkoyeya . Ngalibe ndilyo litakupe makkanze aluleme mubuumi

Kkomba nkoti

Taata undiyanda . Ndilamulumba . ijwi lyenu lilenguzu .Ayama manguzu akusandula buumi .Ijwi eeli ndilyo lyachaacha kwendelezya buumi bwangu . Ndilaliyesesya . miyeeyo yangu ikkala nkili alindilyo. Akaako , chiimo change chilasandulwa . Chilasiigwa chakkozyanya aKilisitu. Ndipona buumi bululeme .buumi obu mbubo mbumwakandibambila . Muzina lya Jesu. Ameni.

Imwi Minchali iTambwida Chiiyo Chasunu:

2 Corinthians 5:17

Collosians 3: 9-10 NLT

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Tonga)

Authored By,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rhapsodylanguagesdl

You can get more teachings on: https://bit.ly/shonachurch

You can get more teachings on: https://bit.ly/If you would like it for other people to receive these messages, you are free to send money on Ecocash using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Saturday, 30 November 2019)