Chikunda English Manyika Ndau Ndebele Shona NI VHAVHALELE U ḒISA VHATHU MUDZIMUNI NGA U VHA RABELELA

Wednesday, 23 June 2021

We want this message to reach 5 Billion people globally. Your donation will help us reach them. You can send it using the KingsPay mobile App (Code: TNIOG), or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Kale no vha ni tshi tshimbila nga maitele a ḽino shango, nga u tevhedza zwa muvhusi, ane maanḓa avho a tou fhefheḓa, ane muya wawe wa vha wone u ḓi sumbedzaho zwino kha vhana vha u sa pfa" (Vhaefesa 2:2)

Hu na vhathu vha sa athu u ḓivha Yesu Kristo, vhathu avho vha khomboni sa zwine bivhili ya amba kha ndima ye ra vula ngayo afho hu tshi pfi: "Kale no vha ni tshi tshimbila nga maitele a ḽino shango, nga u tevhedza zwa muvhusi, ane maanḓa avho a tou fhefheḓa, ane muya wawe wa vha wone u ḓi sumbedzaho zwino kha vhana vha u sa pfa".

Vhathu vha sa thetshelesi vha a dzuliwa nga mi muya isili. Riṋe ri na mushumo wa u pandela Sathane na mi muya yawe kha vhathu vho tou raloho. Vhathu avho vha fanela u wana tshedza tsha ipfi ḽa Mudzimu u bva kha riṋe.

Mateo 12:29 i ri: "Ngauri muthu a nga kona hani u dzhena nḓuni ya muhali, a mu dzhiela thundu yawe, a so ngo ranga a vhofha muhali uyo a kona u mu dzhiela zwa nḓuni yawe?". Zwi tshi ri sumbedza uri na riṋe ri tea u thoma ra vhofha Sathane ra mu shaisa nungo, ndi hone ri tshi ḓo kona uri vhathu vha lamulelwe vhaḓe tshedzani. Na ralo ndi hone vhathu vha tshi ḓo ṱanganedza Kristo vha ḓa muvhusoni wa tshedza.

Muthu a songo bebwaho luswa zwi amba uri o dzuliwa nga mi muya mivhi. A nga vha e mashaka aṋu. Vhathu a vho vha tea u tshidzwa uri vha kone u vhofhololwa.

2Vhakorinta 4:3 i ri: "Huno naho mafhungo maḓifha ashu e o fukedzwaho, o fukedzelwa havho vhane vha ḓo xela". Vhaefesa 4:18 ya ri: "Vho swifhalelwa kha u elekanya havho, vho ḓiita vhatsinda vha kule ha vhutshilo ha kha Mudzimu, nga u sa ḓivha hu re kha vhone, nga u omelela ha dzimbilu dzavho". Uyu ndi mushumo waṋu wa uri ni rabelele vhathu avha vha tshidzwe. Muya mukhethwa wo shululelwa ṋama yoṱhe huno shumani ngauri khaṋo ndi nzhi.

Ni kaidze maanḓa a Sathane uri a bve kha vhathu. Ni pandele dzinani ḽa Yesu uri vhathu vha tshidzwe. Haleluya!

NI RABELE NI TSHI RI

Mudzimu ndi a vha livhuha ngauri vho shulula muya wavho kha ṋama yoṱhe. Vhathu avho vha vho ṱanganedza u tshidzwa nga Kristo Yesu. Kha vhoṱhe vho pfaho ipfi ḽa Mudzimu ndi a vha rabelela uri tshedza tshi vhonetshele mbiluni dzavho.

Ndima dziṅwe dzine dza tikedza ngudo ya ṋamusi ndi dzi thevhelaho:

2 Vhakorinta 4:3-6

1Timotheo 2:1-4

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Zim Venda)

Authored by,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/shonachurch