Chikunda English Hwesa Korekore Manyika Ndau Ndebele Shona Zimsotho Zimvenda MAANḒA AVHO A KHA INWI NDI ONE A NI LWELAHO

Tuesday, 2 9 June 2021

We want this message to reach 5 Billion people globally. Your donation will help us reach them. You can send it using the KingsPay mobile App (Code: TNIOG), or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Kunetshele kwawe ku vhe kwa a re na lupfumo lwa vhurena, musi a tshi ni khwaá¹±hisela nungo kha muthu wa ngomu nga Muya wawe" (Vhaefesa 3:16)

Muya mukhethwa u kha inwi, u dzula mbiluni ngomu haṋu. Hu na vhathu vha re nawo hoyu muya mukhethwa nahone vhane vha amba nga ndimi fhedzi a vha athu pfesesa uri muya mukhethwa u shuma hani.

Misi ri tshi ri muya mukhethwa u dzula ngomu haṋu ri amba uri inwi no no vha na maanḓa, a ni tsha fana na vhathu vha shango ḽino. Ndi zwone zwine zwa khou ṱalutshedzwa nga Muapostola Paulo kha ndima ye ra vula ngayo. O vha a khou rabelela vhakristo uri vha khwaṱhe muyani. Miya mukhethwa ndi wone u ni khwaṱhisaho.

Dzipsalme 105:37, musi i tshi amba nga vhana vha Isiraele vho tshimbilaho vha swika kha shango ḽe vha ṋewa ḽone i ri: "A vha pfulusa vhe na maseṱha na musuku, hu si na a ṱudzaho kha tshakha dzavho". Zwi tshi sumbedza uri vhoṱhe vho vha vhe na mutakalo, vho khwaṱhiswa nga Mudzimu. Na inwi ni tea u khwaṱhiswa nga Mudzimu.

Muya mukhethwa u kha inwi, muvhili waṋu wa ṋama wo shandukiswa, ngauri u vho vhuswa nga muya mukhethwa. Vharoma 8:10 i ri: "Hone Kristo arali e kha inwi, afho muga muvhili wo fa zwi tshi bva kha zwivhi, huno kha muya ndi vhutshilo nga na itwa vho lugaho" .

Muvhili waṋu ndi thembele ya muya wa Mudzimu. A hu na malwadze na zwoṱhe zwi lemelaho zwine zwa tea u vhonala muvhilini waṋu na vhutshiloni haṋu. 1Vhakorinta 6:19 i ri: "Kani a ni zwi ḓivhi zwauri muvhili waṋu ndi nnḓu khethwa ya Muya mukhethwa a re ngomu haṋu we na ṋewa nga Mudzimu na zwauri a ni vhaṋu inwi vhaṋe?". Zwi tshi amba uri malwadze hana vhudzulo muvhilini waṋu.

NI á¹°ANZIELE NI TSHI RI

Ndi khwaṱhiswa nga muya mukhethwa ane a dzula kha nṋe. U nṋe maanḓa a u ita vhuṱolo. Muya mukhethwa u dzula kha nṋe na zwavho zwoṱhe. U tou vha Mudzimu nga tsha vhukuma, u na maanḓa oṱhe, a tshi tshe na zwi ndemelaho kha nṋe ngauri muya mukhethwa u ntsireledza thungo dzoṱhe. Mudzimu nga vha rendiwe!

Ndima dziṅwe dzine dza tikedza ngudo ya ṋamusi ndi dzi thevhelaho:

Vhaefesa 5:18-19

Vharoma 8:11

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Zim Venda)

Authored by,

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/shonachurch