Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Masungulo lama tiyeke

Wednesday, 30 November 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Kambe Hosi n'wini wa hinkwaswo u vurisa sweswo, u ri: 'Vonani ndzi le ku vekeni ka masungulo lama tiyeke emutini wa Siyoni." (Esaya 28v16).

Vutomi bya wena byi fanela ku va na masungulo. Masungulo lawa hi wona ya nkoka. I Vakorinto 3v11 yi ri, 'A ku na munhu loyi a nga vekaka masungulo man'wana ehandle ka lawa ya nga vekiwa, a nga yena Yesu Kristu." Muponisi hi yena masungulo. Hi wona masungulo yo tiya. Ku humelela ka wena ku fanela ku yima eka yena. U nga lwisiwa swa wena vutomini. Kambe u ta ala u hi yimile. Hikuva u ta va u hi yimile eka ribye. Ri nga Muponisi Yesu.

Esaya u na ndzima a nga yi tsala, leyi hi nga pfula hi yona. A a vulavula leswi a nga hi vona emoyeni. A a vona ribye. Hosi Xikwembu hi xona lexi nga ta yimisa ribye leri. A xi ta ri yimisa eSiyoni. Esaya u na tindlela leti a hlamuselaka hi yona ribye leri. Ndzi lava ku u xiyaxiya kahle ku hlamusela ka yena loku. U ri ri ringiwile. A ta ku ribye leri ra nkoka. Ri tiyisile swiakiwa hinkwaswo. A ta ku masungulo yo tiya.

Hikokwalaho ribye leri ri ringiwile. Ku vula ku swa koteka ku tshemba ka rona. Ribye ra nkona ra nkoka swinene. Naswona hi rona ri tiyisaka swiako hinkwaswo. Ku vula ku hi rona ra nkoka eka xiako xin'wana na xin'wana. Ribye leri masugulo ya Siyoni yo tiya. Ku vula ku wa swi kota ku veka vutomi bya wena eka rona. Leswi hi swona swi nga Hosi Yesu. Hi yena masugulo yo tiya. Eka yena hikona laha u nga aka vutomi bya wena.

Yesu u na marito a nga ma vula. Hi ma hlaya eka Luka 6v47-49. Yi ri, "Munhu la taka eka mina. A nga twa marito ya mina. A nga ma endla. Iri ni mi byela lyi a nga fana na yena. U fana na munhu un'wana. Munhu loyi u kaile yindlo ya yena kambe u sungurile a cela hansi, hiloko a khoma ribye. Hiloko a yimisa yindlo yakwe eka ribye leri. Kutani pfula yi na yi ri ndhambi. Kambe a yi kotanga ku ninginisa yindlo leyi..."

Masungulo ya yindlo hi wona ya nkoka. Hi vona tiyindlu timbirhi eka ndzima leyi. Yin'wana a yi ri hava masungulo. Yin'wana a yi na masungulo yo tiya. Kutani hivumbirhi bya tona ti telwa xidzedze. Yi nga havaka masungulo yi lovisiwa. Muponisi hi yena a nga fanela ku va masungulo ya vutomi bya wena. Muponisi loyi hi yena ribye ro tiya.

Yima tanihi Rito ra Xikwembu. Ri tirhise vutomini bya wena. Leswi swi fana na ku aka vutomi bya wena ehenhla ka ribye. Hi swona swi ng ta endla ku u sala u hi tiyile.U ta sala u hi yimile loko swin'wana hinkwaswo swi wela hansi. Hi swona swi nga ta endla ku u humelela vutomini bya wena hinkwabyo.

Khongela u ku

Tatana la rhandzekaka ndza ku khensa hikwalaho ka Rito ra wena. Rito leri hi rona masungulo ya mina. Masungulo yo tiya. Mina ndzi yimile eka masungulo lawa. Ku hava xi ndzi tsekatsekisaka. Rito ra wena ribye. Hi rona ribye ri nga ndzi seketela. Ribye ro tshembeka. Ndza ku khensa Hosi wa ndzi hlurisa vutomini. Ndzi hlula ku endla leswi hikuva ndzi tshama eritweni ra wena. Naswona hi rona ndzi tirhisaka ku hanyeni ka mina. Evitweni ra Yesu. Ameni.

Tindzima tiseketelaka dyondzo ya namutlha

Acts 20:32

Mark 13:31

1 Peter 2:5-6

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Zimbabwean Changani)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch