Chikunda Chitoko English Manyika Ndau Shona Matangisilo echokomende

Wednesday, 30 November 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Nokudalo She unoti; Lingani ndamisa kuZiyoni ibwe lye chinde , ibwe lyakalingwa , ibwe ibhodo lye chokomende , yoyo unodimbwa nalyo, aatolashwa." (Isaya 28:16)

Matangisilo obupenyu bubwo alokosha kasa. Ibhayibhili linoti "Nokuti apana angabiga mamwe magajikilo, koga umwe ukumubaka pana iwo iye Jesu Kristo." (1BaKorinte 3:11 ) Kristo ndiwo matangisilo echokomende. Ndiye unokwelela kuba matangisilo okubhudilila kukwo. Muneyo inzila, kana ushangana nezwita zwobupenyu bubwo, unosala ulimile, nokuti unobambilwa pa mwala, Kristo Jesu.

Mporofeti Isaya , mundima yatazhula nayo wakalebela mbeli nezwo mwala uchabigwa mu Ziyoni na She Mwali, akale ndinoda kuti ubone kuti ulolebwa chini mwala yoyu. Unowhi mwala wakakwejwa. Kova eti mwala wopampeto ulokosha . Kechitatu unoti mwala wechokomende.

Mwala wakakwejwa ukazibikana kusima kwawo. Mwala wopampeto ulokosha pakusimisa bulambo bwengumba, akale somwala wechokomende zwileba kuti unotubula kubiga bupenyu bubwo pawuli. Ndizwo zwaali She Jesu. Ndiye mwala wechokomende wawunotubula kubaka bupenyu bubwo pauli. Ndizwo akati kuna Luka 6:47-49 "Unhu wose unozha kwandili ewhilila mawhi angu akale ewashingisa ndomutndeja kuti unanga seni, unanga sonhu wakati ebaka ingumba iye, wakacha akamija idizwa lilye pa mwala; pakuzha kwamakukuzhame, lwizi lwakaloba ingumba yeyo , koga lwakaba lusina isimba lyokuyi zunguza nokuti yakaba ikabakwa zwanana. Koga iye unowha esinowalondota unanga sonhu wakabaka ingumba muvunje vunje lisina idizwa, lwizi lwakayiloba lukayisusumila pasi nokukambija, yakakolomoka kasa ingumba yeyo."

Langalila kuti matangisilo ndiwo anota kuti zwisifanane zwinhu. Ingumba imbili yeji jakalebwa naJesu pezhulu jakashangana namafashanu anokwelana, koga yeyo isina matangisilo yakapalala. Ita Kristo mwala ulosima ebe matangisilo obupenyu bubwo!

Uba unota iWhi lya Mwali, ndikwo kuti ubake bupenyu bubwo pamwala ulosima. Ndizwo zwichakuta kuti usale ulimile kana zwimw zwimbwela. Ndizwo zwinokusiya uli ulobhudilila mubupenyu bubwo bwose.

Unamato

Tate banodikana, ndinoboka iWhi lyenu, ilyo matangisilo angu echokomende akale alosima; palili ndinogala ndakatabilijika, ndisinosundika, ndakasimiswa, ndakajika miji. IWhi lyenu mwala ulondibhata, nokuti unobimbika akale ngowechokomende. Ndinoboka She bupenyu bonzundi akale neWhi muna Jesu Kristo. Amen.

Kuchigija Indayijo

Acts 20:32

Mark 13:31

1 Peter 2:5-6

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Zimbabwean Nambya)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch