Chikunda English Hwesa Isixhosa Manyika Ndau Shona Tonga Zim-Changani Zim-Nambya Umkhulu Entweni Zonke

Sunday, 25 September 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

"Kanjalo izinto zonke uzithobele phantsi kweenyawo zakhe, waza wamenza intloko yezinto zonke kulo ibandla" (Kwabase-EFese 1 vs 22).

UThixo wafaka into zonke phantsi kweenyawo zikaYesu. Oku kukho okuthethwa liBhayibhile. Le yiyo inyani. Yinyani ejulileyo kakhulu. UYesu nguye intloko. Intlanganiso yabangcwele bakaYesu nguwo umzimba kaYesu. Oku kutsho ukuba intlanganiso yabangcwele bakaYesu inkulu ukwegqitha ezinye izinto zonke. Lentlangano yiyo eyenza ukuba uYesu abe ngokwanileyo. Yiyo ebamelelayo kulomhlaba. UYesu akakwananga emhlabeni xa lentlanganiso ingekho.

Oku kufana nomzimba wakho wenyama. Intloko yiyo esentloko. Umz imbanguwo osezantsi. Kodwa ungama kwenye into. Izitho zomzimba wakho zonke ziba ngaphezu kwalonto. Kunye neminwe yakho yenyawo ibaphezu kwalonto.

UThixo wafaka into zonke ngaphantsi kwenyawo zikaYesu. Okutsho ukuba izitho zomzimba wakhe wonke ziphezu kwento zonke. Akunandaba uba izitho zakhona ngeziphi. AMakristu ngawo amalungu alomzimba. Wena ungomnye wankamalungu. Ngakho uphezu kwezinto zonke. Xa ukuMsindisi uYesu.

Ndifisa ukuba amalungu wonke omzimba kaYesu akuvisisise. Emzimbeni kaYesu kunamalungu amanintsi. Alikho ilungu elingabalulekanga. Wena ungacinga ukuba awubalulekanga. Aso nyani. Ngoba umkhulu entweni zonke. Amandla akho asingawo akwenza ukuba ube mkhulu. Uli lungu lomzimba woMsindisi. Kungakho umkhulu entweni zonke.

Umkhulu emikhuhlaneni. Umkhulu ku Satani. Umkhulu ebunyameni. Umkhulu ekufeni. Umkhulu kubuxoki balomhlaba. Nakukho konke okubhidliza ubomi babantu balomhlaba. Umkhulu kulomhlaba!

Hlala ukhumbula okukho khona. Usesekulomhlaba. Kodwa uyafanana noYesu kukho konke. Oku kukho esikufunda ku 1 KaYohane 4 vs 17. Okuhleli khona uYesu kukho nawe apho okhoyo. UYesu unendawo ayihlalayo. Abantu abahlala kulendawo ngoothixo. Ababantu bakhulu emandleni wonke. Bakhulu emagameni wonke akhoyo. Angamagama abantu balomhlaba kuphela. Kodwa izakuza. Ngakho busa lomhlaba. Into zonke zafakwa ngaphantsi kweenyawo zakho. Aleluya!

Fakaza Usithi

Ndisebenzisa amandla oMsindisi. Ndisebenzisa uButhixo bakhe. Ndikusebenzisa ukwesusa isandla sikaSatani ezizweni. Ebantwini. Ebaphathini. Nasebantwaneni abancinci umhlaba wonke. Ubulungisa bukaThixo buzalisa lomhlaba wonke. Kubamba intliziyo zabantu. Ngoba imoya yabantu bonke ngekaThixo. Aleluya!

Ezinye Incwadi Ezixhasa Isifundo Sanamhlanje

Ephesians 1:19-23

Ephesians 2:4-6

Romans 5:17

((This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Zim-Xhosa)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/RORchurch