Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Ukazwisisa Jesu Unotovadakarira Chete

Mugubera, 14 Chivabvu 2022

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Inini ndinoda kumuzia Kristu nesimba rokumuka kwake, nokukowana naye mukutambudzika kwake, ndechitodzaniswa naye mukufa kwake" (VaFiripi 3 ndima 10).

Phauri ndiye wakanyora ndima yetabeura ndiyo. Unoti, "Ndinoda kumuzia Kristu ...". Kana ukazwisisa Jesu unotovadakarira chete. Ndiyo ndaa Phauri aishuwira kuvazia. Pangaita munhu asikadakariri Jesu. Munhu uyu unenge asikanyasi kuvazia. Vanhu ava vanosisira kuzwisisa Jesu. Azvizoiti kuti vasavadakarira. Saka unosisira kututsira kuzwisisa Jesu. Izvozvo zvinozoita kuti ututsirewo kuvadakarira. Hareruya!

Izvi ndizvo zvetinoona pana Phauri. Phauri waiya ari Mufarisi. Boka rake ndiro riya raisadakarira Jesu. Ndiro rakatungamirira pakutambudza vakacheneswa vokutanga. Phauri ndiye umwe waiya ari kutambudza vakacheneswa ava. Hurumende yake yakatomupa mvumo yokutambudza vakacheneswa ava. Izvi ndizvo zvetinoziiswa ngeBhaibheri. Zvakaitwa 8 ndima 3 inoti, "Asi Sauri waiparadza Chiara, echipotera mumhatso ngemhatso, nokubata ngesimba veshe vamuna nevakadzi nokuvakonyera mutirongo".

Phauri aazi kugumirapo. Wakaramba echivhundusira vateeri vaMambo. Echigondesa kuvauraya. Izvi ndizvo zvetinoziiswa ndiRuka. Tinozvierenga muna Zvakaitwa 9 ndima 1. Asi pane chiro chakazoitika. Chiro ichi chakabva chatsandura kupona kwake zvachose. Chakaitika echienda kuDhamasekusi. Wakashongana naMambo ari munjira kuendeyo. Zvakaitwa 9 ndima 3 kuguma 6 inotiziisa zvakaitika. Inoti, "Zvino echihamba wakakwedzera Dhamasekusi. Paripo kujeka kwakauya kwechibva mudenga kumutendenedza. Naye wakawa pashi, wakazwa izwi rechiti kwaari, 'Sauri! Sauri! unonditambudzirenyi?' Naye wakati, 'Urianani, Mambo?' Wakati, 'Ndini Jesu uwo wounotambudza; kwakakonza kwouri kupunhura zvibaiso zvinopinza'. Asi iye echihuta nokushama wakati, 'Mambo, unoda kuti ndiitenyi? ...". Hareruya!

Phauri wakabva atanga kuzia Mambo. Izvi zvakabva zvaita kuti atange kuvashandira. Wakabva atanga kuhamba nenyika. Echiziisa vanhu kuti Jesu vanopona. Uyezve kuti variyo zvegwinyiso. Phauri waiya aa kuzwisisa Jesu. Saka waiya aa kuvadakarira zvakanyanya. Akuna waikona kudzimura rudo rwake urwu.

Ndiyo ndaa akaronza muna VaEfesu 3 ndima 19 echiti, "Nokukura mukuzia rudo rwaKristu runopinda ruziyo rweshe, kuti muzadzwe ngokuzara kweshe kwaMwari". Izvi ndizvo zvewakarongerwa ndiMwari. Vanoda kuti mweya wako uzwisise Kristu Jesu. Avadi kuti uvazie ngomupinimidzo zvega. Vanodazve kuti zviri muna Mwari zveshe zvivewo mwouri iwewe. Rudo rwavo rupfachuke mwouri. Zvechionekwa kuti waa wengazi yavo. Waa wedzinza ravo. Uyezve kuti simba ravo ndiro rewaa kushandisa pakupona kwako. Hareruya!

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga. Mweya wangu waa kuzwisisa rudo rwenyu. Rudo urwu aruzwisisiki ngemipinimidzo yomunhu. Aruna chishaishi. Uyezve runogara nokusikaperi. Midzi yangu yakadzaka murudo rwenyu. Nyika inoona rudo urwu pendiri. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Vaefeso 3:17-19

Vafiripi 3:7-10

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church