English Manyika Ndau Shona Rhapsody of Realities (Shona)

Mufudzi Chris Oyakhilome, PhD

(Mufudzi Chris Oyakhilome vachange vari muZimbabwe musi wa7 Chivabvu. Tumai sms kana WhatsApp pa: 0772215931, tikunyoresei)

Mugovera, 29 Kubvumbi 2017

Wava Kunzwisisa Zvakavanzwa ZveHumambo

"Saizvozvo nemivo muzviti makafa kuzvivi, asi kuti muri vapenyu kuna Mwari, muna Kristu Jesu, Ishe wedu" (VaRoma 6:11).Apostora Pauro ndiye akataura mashoko atavhura nawo. Mashoko anotaridza kushinga kukuru. Ko, sei akataura kudai? Anoti takafa kuzvivi. Tava vapenyu kuna Mwari. Saka anoraira kuti tizvivone nenzira iyi. Pane chikonzero tichifanira kuzvivona sevanhu vakadai. Isu takafa pamwe chete naJesu. Izvi ndizvo zviri mumutemo waMwari. Asi mushure mazvo, pane zvakazoitika. Mwari vakamutsa Jesu kuvakafa. Isu takamutswa pamwe chete naJesu ava.Zvino, iwe unogona kunge wakazvarwa patsva. Wava mupenyu kuna Mwari. Mweya wako wakamutswa. Nokudaro, wava kunzwisisa zvinhu zveHumambo hwaMwari. Wava kugona kunzwisisa zvinhu zvaMwari. Asi kune vamwe vasati vazvarwa patsva. Vanhu ava havasi vapenyu kuna Mwari. Mweya yavo yakafa. Havagoni kunzwisisa hupenyu hwaMwari. Iwe hauna kufanana nevanhu ava. Wakaitwa mumwe wevanhu vanogona kunzwisisa zvinhu zveHumambo hwaMwari. Izvi ndizvo zvakataurwa naIshe Jesu. Tinozviverenga muna Ruka 8:10. Wakazvarwa patsva. Une hupenyu hwaMwari. Saka uri werudzi rwevanhu vanogona kunzwisisa zvinhu zvaMwari. Hareruya!Hapana chinhu chepamweya chausingagoni kunzwisisa. Saka usataura uchiti, "Munoziva. Ini handimbonatsi kunzwisisa zvinhu zvaMwari ini". Taura uchiti, "Ini ndiri mupenyu kuna Mwari. Ndava kugona kunzwa Mwari. Saka ndine moyo unonzwisisa zvinhu. Ndinonzwisisa zvinhu zvaMwari". Gara uchitaura mashoko aya. Arege azare mupfungwa dzako. Arege atungamirire hupenyu hwako.Haufaniri kusaziva hupenyu hweHumambo. Muhupenyu uhu ndimo mune fuma yako. Ndimo mune kodzero dzako. Ndimo mune zvakanaka zvawakagadzirirwa naMwari. Wakawana zvinhu izvi nokuti uri muna Kristu. Muna 1 VaKorinte 2:12, Bhaibheri rinotaura richiti, "Zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika, asi mweya unobva kuna Mwari; kuti tizive izvo zvatakangopiwa hedu naMwari". Ichi chiropafadzo chikurusa. Mweya Mutsvene vari mukati mako. Varimo kuti vakudzidzise. Vanoda kukudzidzisa zvinhu zvose. Vanoda kukuratidza zvakavanzwa zvehupenyu.

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makandipa mweya wenjere. Makandipa mweya wekuzarurirwa. Nokudaro, ndinogona kukuzivai. Meso ekunzwisisa kwangu avhenekerwa nechiedza. Ava kuvona zvinhu zveHumambo hwenyu. Ikozvino, ndava kuziva chikonzero ndakadanwa naMwari. Ndava kuziva kuwanda kwepfuma yamakandipa. Pfuma iyi inoshamisa. Iri muna Kristu. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 VaKorinte 2:7

Mateo 13:10-11

Muri kukomborerwa neRhapsody here? Tumai mari neEcoCash pa: Star 151 star 2 star 5 star 58225 hash, mubatane nesu kubatsira kuti vakawanda variwanewo. Mwari vakuropafadzei!

(Munogona kuverenga chidzidzo ichi pa: http://7.am )