English Manyika Ndau Shona Tora Zviro Zvakanaka Mukati Mwako

Chipiri, 11 Chikumi 2024

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*6*58225# Mwari vakufumisei

Ndinokumbira kuti kukoaniswa kwegonda rako kushande mukuzia zveshe zvakanaka zviri mukati mwedu munaKristu. (Firemoni 1 ndima 6).

Isusu tine ngoma yetaiemba muchiara chedu. Ngoma yakhona yaiti, Pane chiro chakanaka chichaitika kwouri. Inini ndaitodakarira kuemba ngoma iyi. Saka ndaiya ndiri kuiemba hangu ngerimweni zuwa. Mambo vakabva vaereketa kwendiri. Vakati, Aiwa! Andidi kuti zviro zvakanaka zviitike kwouri. Uyezve andidiwo kuti zviro zvakashata zviitike kwouri. Ndinoda kuti IWEWE uitise zviro zvakanaka izvi. Inini ndakabva ndazvizwisisa.

Ndakazoenda kuchiara changu. Ndikaereketa kuvanhu veshe. Ndikavaziisa kuti Mwari vaiya vaereketa neni. Vakanditi tisaramba teiemba ngoma iyi. Ndizvo takabva tasiyana nengomayo. Hino kwatopera makore akawanda. Isusu tisu taiya tiri kuitisa zviro zvakanaka. Taiya tiri kuzviitisa kweshe kweshe. Mwari ngavakudzwe saMwari!

Akuna chiro chakanaka chiri kuzoitika kwouri. Iwewe unosisira kuzwisisa izvi. Ndizvo zvetinoona muBhaibheri. Tinozvierenga muna Mateu 12 ndima 35. Inoti, Munhu wakanaka kubva kuupfumi hwakanaka hwomwoyo wake wakanaka unobudisa zvakanaka. Nomunhu wakashata kubva kuupfumi hwakashata, unobudisa zvakashata.. Saka dangani uri kutarisira zviro zvakanaka. Zviro zvakhona zvinotoa mukati mwako. Zvitore umwomwo.

Ndizvo iwewe ausisiri kukumbira weiti, Mambo woye! Ndapota! Fumisaiwo mishando yangu. Ndapota! Tutsiraiwo kuitira mhuri yangu zvakanaka. Haiwa, andizvopi! Vona vane zviro zvevaisisira kukuitira. Vakatoita zviro zveshe izvi. Izvi ndizvo zvetinoona muBhaibheri. Tinozvierenga muna vaHebheru 4 ndima 3. Inoti, mishando yake yakapedzwa kubvira mukuemeswa kwenyika. Kupona kwako kwakatorongwa karetu. Kukatonyorwa ngepadera pakwo. Ndizvo chingopinda mwokuri.

Iwewe waa munaKristu Jesu. Ndizvo mwouri mwaa nezviro zvakanaka. Izvi ndizvo zvinoronza Bhaibheri. Taerenga mazwi aro munaFiremoni 1 ndima 6. Yati, Ndinokumbira kuti kukoaniswa kwegonda rako kushande mukuzia zveshe zvakanaka zviri mukati mwedu munaKristu.

Mwari vakatonyora ngezvako. Vakatotsanangura zvouri zveshe. Vanotarisira kuti uerenge zviro izvi. Wobva watotanga kupona zvinoenderana netsananguro yakhona. Saka vanotarisira kuti uerekete weiti, Mwendiri mune zviro zvakanaka zvega. Ndinotora zviro izvi. Ndizvo zvega zvinoonekwa pendiri. Saka ndakatakura zviro zvakanaka zvega. Ndikaguma pandau, zviro zvakanaka zvinobva zvatanga kuitika. Asi dangani ndingawana zvakanaka zvechiitika apapo. Ndinoguma ndechitutsira zvimweni. Aya ndiwo anosisira kua mapinimidziro ako. Ndikwo kunosisira kua kupona kwako. Mwari ngavakudzwe saMwari.

Kumbira Weiti

Baba vendinoda. Ndinomubonga. Ndine zvendinosisira kua nazvo munyika muno. Ndinewo zvendinosisira kua nazvo mumweya. Imwimwi mwakatondipa zviro zveshe izvi. Zviro izvi zviri mukati mwangu. Ndinotora zviro izvi. Saka zvakanaka zvega ndizvo zvinoonekwa pakupona kwangu. Kururama kwega ndikwo kunoonekwa pakupona kwangu. Ndinozwisisa zviro zveVamwari. Ndizvo mwendiri munobuda mazano akangwara. Munobuda pfuma yeVamwari. Muzina raJesu. Ameni.


Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:
Mateo 5 ndima 16
Mateo 12 ndima 35
VaEfeso 2 ndima 10

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Ndau)
Rinonyorwa ndi:
Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.
Mungoriwana pa: https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimweni zvinofundiswa munozviona pa: https://bit.ly/Shona_Church