Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Ukazwisisa Jesu Unotoafarira basi

Mugovera, 14 Chivabvu 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Kuti ndiaziye ivo. Ngesimba rakaamutse kuakafa. Ndizotambura pamwepo nawo. Ndichiurawawo ngenzira yavakaurawa nayo iwo" (Vafiripi 3 vhesi 10).

Pauro ndiye akanyore vhesi yatabeura nayo. Anoti, "Kuti ndiaziye iwo ...". Kana ukazwisisa Jesu unotoafarira basi. Ndiko kusaka Pauro aisuwire kuaziya. Pangaite munhu asingafariri Jesuba. Munhu uyu anenge asinganatsi kuaziya ba. anhu aya anofanire kuzwisise Jesu. Hazvizokoniba kuti asaafariraba. Saka unofanire kuwedzere kuzwisisa Jesu. Izvozvo zvinozoite kuti uwedzerewo kuafarira. Hareruya!

Izvi ndizvo zvatinoona pana Pauro. Pauro akanga ari Mufarise. Boka rake ndiro riya raisafarira Jesu ba. Ndiro rakatungamirire pakushungurudze atsvene ekutanga. Pauro ndiye umweni akanga ari kushushe atsvene aya. Hurumende yake yakatomupe mvumo yekutambudze atsvene aya. Izvi ndizvo zvatinoziyiswa ngeBhaibheri. Mabasa 8 vhesi 3 inoti, "Sauro akatange kutambudze sangano. Aipindire atsvene mudzimba dzawo. Achiasunga. Aisunga arume neakadzi. Achindoakonyera".

Pauro haanaba kugumire ipapo. Akarambe achivhundusire ateveri aIshe. Achiwimbise kuauraya. Izvi ndizvo zvatinoziyiswa naRuka. Tinozvierenga muna Mabasa 9 vhesi 1. Asi pane chiro chakazoitika. Chiro ichi chakabva chashandura hupenyu hwake zvachose. Chakaitika achiende kuDhamasiko. Akasangana naIshe ari mugwanza kuendako. Mabasa 9 vhesi 3 kusvika 6 inotizivisa zvakaitika. Inoti, "Akanga ari parwendo urwu. Ava kusvike Dhamasiko. Chiedza chikabva kudenga. Chikamupenyera. Chiedza ichi chakanga chichijeka maningi. Sauro akabva awire pasi. Akazwa izwi. Richiti, 'Sauro! Sauro! Unonditambudzireiko?' Iye akadayira. Akati, 'Ndimwi aniko? Nhai Ishe?' Izwi riya rakadayira. Rikati, 'Ndini Jesu. Ndini wacho wauri kushungurudza. Uri kuzviwomesera. Ngekuti uri kubanhe zviro zvinobaya'. Sauro akatange kutya. Akati, 'Ishe! Chii chamunode kuti ndiite? ...". Hareruya!

Pauro akabva atange kuziya Ishe. Izvi zvakabva zvaita kuti atange kuashandira. Akabva atange kufamba nenyika. Achiziyisa anhu kuti Jesu apenyu. Futi kuti ariko pachokwadi. Pauro akanga awa kuzwisisa Jesu. Saka akanga awa kuafarira maningi. Hapanaba aikona kudzimure rudo rwake urwu.

Ndiko kusaka akarekete muna Vaefeso 3 vhesi 19 achiti, "Irwo rudo irworwo rusingakoniba kuzwisisiwa nepfungwa dzemunhu. Futi kuti zviro zviya. Zvinowanikwe muna Mwari. Zviwanikwewo mamuri. Zvakakwana". Izvi ndizvo zvawakarongerwa naMwari. anoda kuti mweya wako uzwisise Muponesi Jesu. Haadiba kuti uaziye ngepfungwa basiba. anodazve kuti zviri muna Mwari zvese zviwewo mauri iwe. Rudo rwawo rupfachuke mauri . Zvichivonekwa kuti wawa weropa rawo. Wawa werudzi rwawo. Uye kuti simba rawo ndiro rawawa kushandisa pakurarama kwako. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba andinoda. Ndinokutendayi. Mweya wangu wawa kuzwisisa rudo rwenyu. Rudo urwu haruzwisisikiba ngepfungwa dzemunhu. Haruna chitema. Uye runogara nekusingaperiba. Nzinde yangu yakadzika murudo rwenyu. Nyika inoona rudo urwu pandiri. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni vhesi Dzinotsigira Chifundo Chanamasi

Vaefeso 3:17-19

Vafiripi 3:7-10

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Chigarwe)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church