English Manyika Ndau Shona Takabarwa NdiMwari

Svondo, 31 Kurume 2024

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*6*58225# Mwari vakufumisei

"Vana vadoko, imwimwi munobva kunaMwari, mwakavanyisa; ngokuti uwo uri mukati mwenyu wakakura kupinda uwo uri munyika" (1 Johani 4 ndima 4).

Amweni maBhaibheri aanyasi kunyora ndima iyi zvakajeka. Anoronza ngezvevanhu vari kurutii rwaMwari. Asi izvi azvisirizvo. Ndima iyi inoronza ngepadera pevanhu vakabarwa ndiMwari. Vanhu ava ndivo vaiya vari kuronzwa ndiJohani. Iwewe ungaa wakabarwa kechipiri. Izvi zvinoronza kuti wakabarwa ndiMwari. Uri wedzinza raMwari. Uri mwana wavo wokubereka.

Izvi zvinotodzana nezvimweni zvinoronzwa ngeBhaibheri. Tinozvierenga munaJakobe 1 ndima 18. Inoti, "Ngokuda kwake iye wakatibara ngeIzwi regwinyiso, kuti tiite kudai ngemichero yokutanga yezvakasikwa zvake". Asi Kristu vanosisira kua mwouri. Unosisira kuvaashira. Vogara mukati mwako. Ndikwo kuti uzozwi wabarwa ndiMwari.

Karakadza amweni mazwi aMambo Jesu. Tinoaerenga muna Johani 3 ndima 3. Inoti, "Ngegwinyiso ndinoti kwouri, kudai munhu asabarwa ngokwomudenga, aakoni kuona umambo hwaMwari". Ndima yetabeura ndiyo inoronza ngezvekua naKristu mwouri. Izvi ndizvo zvetinoona panoperera ndima iyi. Inoti, ""Ngokuti uwo uri mukati mwenyu wakakura kupinda uwo uri munyika". Ndizvo Kristu vanosisira kua mauri. Asi izvi zvinoshamisa. Nokuti ivo ndivo vakakubara. Asi vanosisira kua mwouri!

VaKhorose 1 ndima 27 inoti, "" ndiye Kristu mukati mwenyu, gonda routhende". Mukuru wakhona ndiye aa kugara mwouri. Ndizvo unonyisa masimba eshe echidima. Unonyisa mweya yeshe yakashata. Yona iya inounza utsinye munyika.

Iwewe wakabarwa ndiMwari. Ndizvo wakatonyisa gaa. Wakanyisa mishando yaro yeshe. Yona iya yokutsvaka kuti vanhu vatambure. Yokusuwisa vanhu. Yokushungurudza vanhu. Nokuparadza zviro munyika. Hareruya!

Pupura Weiti
Baba vendinoda. Inini ndakabarwa ndiMwari. Uyezve mukuru wakhona ndiye unogara mwendiri. Ndizvo ndakanyisa masimba eshe echidima. Ndakanyisa mweya yeshe yakashata. Yona iya inounza utsinye munyika muno. Ndakanyisa zvinosuwisa zveshe. Ndakanyisa zveshe zvinoodza mwoyo. Ndakanyisa zveshe zvinoparadza. Ndiri muna Jesu Kristu. Ndizvo ndinogara ndechinyisa. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:
VaRoma 8 ndima 37
1 Johani 5 ndima 5

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Manyika)
Rinonyorwa ndi:
Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.
Mungoriwona pa:https://rhapsodylanguages.tniglobal.org/regions/
Zvimweni zvinofundiswa munozviona pa: https://bit.ly/Shona_Church