Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Rino Ndiro Zuwa Redu

Chishanu, 31 Kurume 2023

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Ngokuti umambo hwaMwari andihwopi hweizwi, asi hwesimba" (1 VaKhorinte 4 ndima 20).

Jesu vakambouya munyika muno. Asi iri raiya risiri zuwa ravo remene. Izvi ndizvo zvevakaronza. Tinozviona muna Ruka 22 ndima 53. Apa Jesu vaiya vaa kuenda kumuchinjiko. Vaiya vari kuereketa kumasoja. Vakati kwevari, "... Asi iri riri awa renyu nesimba rechidima". Jesu vakabva vatenda kusungwa. Uyezve, Jesu vaingoshumira vari muIsuraeri panguwa iyi. Avazi kukona kuenda kune dzimweni nyika. Izvi ndizvo zvetinoona munaRuka 24 ndima 49. Kuronza kuti zuwa ravo remene raiya risati raguma.

Zuwa ravo remene richauya. Ndiro zuwa riya revachapetuka kuzoranga madzinza enyika. Vechizotanga kutonga kwavo munyika muno. Vechitonga nyika kwechiuru chemakore. Izvi ndizvo zvetinoona muna VaFiripi 1 ndima 10. Vafiripi 2 ndima 16. Na2 VaThesaronika 2 ndima 2. Jeremia 23 ndima 6 inoti, "Mumazuwa ake Judha unozoponeswa, naIsuraeri unozogara ngokungwaririka. Neiri ndiro zina rake raanozodaidzwa ndiro kuti, 'MAMBO MWARI KURURAMA KWEDU".

Zviro zveshe izvi zvichaitika pakutonga kwaJesu munyika muno. Asi izvozvi tiri muzuwa reVakacheneswa. Iwewe unosisira kuzwisisa izvi. Mwari ngavakudzwe! Tine masimba etakapuwa. Rino ndiro zuwa retinosisira kushandisa masimba eshe aya. Techiita kuti Mwari vapuwe mbiri yeshe. Simba raMwari rinosisira kuonekwa pakupona kwako. Umambo hwaMwari ahusi hwokungoereketa zvega. Hunoonekwa ngesimba. Hune zviro zvohunoita.

Jesu vakaita minana inoshamisa. VaApostora vavo vakaitawo minana inoshamisa. Minana iyi yeshe yakanyorwa pashi. Yakanyorwa kuti itikurudzire isusu nyamashi. Nokutionesa kuti nesuwo tinokona kuita minana muzuwa redu. Techiita minana iyi ngesimba raMweya Wakachena. Saka shandisa simba rounaro iri. Mwari ngavairikidzwe!

Kumbira Weiti

Rino ndiro zuwa reVakacheneswa. Hino tinobonga Mwari. Ndivo vanotiita kuti tinyise nguwa dzeshe. Tinonyisa kudaro ngokuti tiri munaKristu. Vanoitawo kuti vanhu vavaone mwetiri. Vechivaona kudaro kweshe kwetinoenda. Ndinomubonga Mambo. Ndimwi mwakatipa zuwa ranyamashi iri. Mwechitsvaka kuti simba renyu rionekwe pakupona kwedu. Vakacheneswa vaa kushongana neminana zuwa rimwe ngarimwe. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

Isaya 53 ndima 10

Varoma 8 ndima 19 kusvika 21

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa ndi:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church