Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Shandisa Gwinyiso RaMwari Kudziirira Mwoyo Wako

China, 19 Chivabvu 2022

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako chinokona kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

"Mwana wangu. Teerera. Ungware. Mwoyo wako ngaugare uri munjira kwayo" (Mazwi Akangara 23 ndima 19 NLT).

Kune zviro zvinoitwa ngevamweni vanhu. Zviro izvi zvinokoka madhimoni. Zvinoita kuti madhimoni aya apinde mukupona kwavo. Madhimoni akhona anopinda vanhu ava vasikazii. Vanhu ava vanenge vane dzimweni ngoma dzevanodakarira. Vanenge vane kumweni kudzana kwevanodakarira. Zviro izvi zvinobva zvakoka madhimoni. Kune Makristu anodakarira kuona mifanikiso yevanhu vasikazi kupfeka. Makristu akadaro anenge ari kutokoka madhimoni. Mwari vane mupango wevakatopa vana vavo. Vakavarambidza kudongorera vanhu vasikazi kupfeka. Mupango uyu uri muChitenderano chekaretu. Tinouerenga muna Revhi 18.

Mwari avadakariri zviro zvakadaro. Azvitarisirwi pavanhu vakarurama. Kristu vanoita mapindirenyi mumwoyo womunhu? Vanopindamwo kana munhu uyu akaashira Jesu. Echipupura pamhene kuti ndivo vaa Mambo vake. Kristu vanobva vapinda mumwoyo womunhu uyu. Saka munhu unoashirawo zviro zvemadhimoni kana akabeura mwoyo wake kuti apinde. Madhimoni aya anobvawo apinda mumwoyo mwake.

Saka zvidziirire. Usarekera zvisikazi kururama zvechipinda mumwoyo mwako. Mwari avadakariri zviro zvisikazi kururama. Izvi ndizvo zvetinoona muna VaRoma 1 ndima 18. Inoti, "Ngokuti ushungu hwaMwari hunooniswa hwechibva mudenga kurwa nazvo zveshe zvisikasisirani naMwari nokusikarurama kwevanhu vanotsikirira gwinyiso ngokusarurama". Usangwarira mipinimidzo isikazi kunaka. Usangwarira ushungu. Usangwarira utsinye. Shandisa Izwi raMwari kugara uchisuka mwoyo wako. Uchidusa zviro zveshe izvi mwouri.

Izwi raMwari rinosuka. Rinodusa zviro zveshe zvisikazi kururama. Rinokusuka paya pounenge uri kurifungisisa. Uchigara mipinimidzo yako iri periri. Uchiringwarirawo riri mumipinimidzo yako. Izvi ndizvo zvetinoziiswa muna Johani 15 ndima 3. inoti, " Imwimwi muri vakatocheneswa ngeizwi rendakaereketa kwomuri". Pona soMukristu. Mwoyo wako ngaugare uri munjira kwayo. Ngaugare uri muIzwi raMwari. Izvi ndizvo zvetaerenga mundima yetabeura ndiyo. Dzadza Izwi raMwari mumweya mwako. Ndiro rounosisira kugara uchipinimidza. Ndikwo kuti zvisikazi kururama zvisapinda.

Mwari vane mazwi evakatipa. Tinoaerenga muna Mazwi Akangwara 23 ndima 26. Vakati, "Mwana wangu, ndipe mwoyo wako, namadziso ako anase kuringira njira dzangu". Mwoyo wako ngaudakarire Izwi ravo. Ngaudakarire kururama. Pona somunhu wekwaMwari. Uchidakadza Mwari muzviro zveshe. Hareruya!

Pupura Weiti

Sathani aana chake mwendiri. Sathani uyu ndicho chimwari chomunyika muno. Mambo vakandipa simba rokukurira muiri wenyama. Saka ndinokona kurinda mwoyo wangu. Ndinokona kurinda mipinimidzo yangu. Mipinimidzo isikazi kunaka aikoni kugara mumwoyo mwangu. Izwi raMwari ndiro rinotonga mweya wangu. Ndiro rinotonga mipinimidzo yangu. Ndiro rinotonga muiri wangu wenyama. Saka mweya wangu unogara uchisukwa ngeIzwi raMwari. Mipinimidzo yangu inogara ichisukwa ngeIzwi iri. Nomuiri wangu wenyama unogara uchisukwawo ndiro. Muzina raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:

1 Johane 2 ndima 16

Mapisarema 119 ndima 11

Zvirevo 4:23

(Zvetafundiswa izvi zvatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Ndau)

Rinonyorwa na:

Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimweni zvinofundiswa munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church