Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona Pane Mibvunzo Mitatu Yakakosha

Chishanu, 26 Chivabvu 2023

*Tiri kuda kugumisa zvinofundiswa izvi kuvanhu veshe, pashi reshe.* Chipo chako kudetsera pamushando uyu. Unokona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakufumisei

'Mbavha inouya kwega kuba nokuuraya nokuparadza; Inini ndakauya kuti vaone kupona, vakuone kakurutu' (Johani 10 ndima 10).

Mukupona mune mibvunzo mitatu. Mibvunzo yakhona ngeinoteera. Wokutanga unoti, 'Chiinyi?' Wechipiri unoti, 'Ngenyi?' Wechitatu unoti, 'Ngendaa yenyi?' Iwewe ungazia chiro. Izvozvo ndizvo zvinodiwa kuti utange kurarama. Asi ungaziao njira yokuita ndiyo chiro chakhona. Izvi zvinobva zvaita kuti utange kubudirira mukupona. Asi ungazozia chikonzero chiro ichi chechisisira kuitwa. Izvozvo zvinobva zvakupa masimba okutonga. Ngokuti unenge waa kuita mushando wewakasikirwa wemene.

Mibvunzo iyi inoshanda pazviro zveshe. Mungaa mukupona kwako. Kana mumishando yako. Kana mumare dzako. Kana mumhuri yako. Kana mumishando younoitira Mwari. Mibvunzo iyi yakakosha muzviro izvi zveshe. Saka unosisira kukona kuidaira. Asi wakanyanya kukosha wakhona ngewechipiri. Ndiwo waiya uri kunesa vanhu kwemakore akawanda.

Ngendaa yenyi wakabarwa? Ngenyi uri muno munyika panguwa ino? Ngendaa yenyi uri mudzidzisi? Ngendaa yenyi uri dhokodheya? Ngendaa yenyi uri murimi? Ngenyi uri mutungamiriri wevanhu? Ngenyi uri musoja? Ngenyi uri muembi? Ngenyi uri muchumairi weVhangeri? Ngenyi uri kuita zvouri kuita izvozvo? Mibvunzo yeshe iyi ndiyo inokuziisa zvouri kuponera munyika.

Iwewe unosisira kuzwisisa zvounoponera. Ndikwo kuti uzie zvemene zvounosisira kuita mukupona. Uchizozwisisawo ndima yako muzviro zveshe zviri kuitika.

Saka waa kuzia zvouri kuponera ere? Unozia zvewakagarira munyika ere? Zvouri kuita zvine chinangwa chenyi? Ngenyi wakabarwa kechipiri? Uchibarirwa muna Kristu? Izwi raMwari ndiro rinokuziisa zvewakagarira munyika.

Tinoona izvi muna 1 Petro 2 ndima 9. Inoti, 'Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa. Madzimambo. Vapiri. Rudzi rutsvene. Vanhu vaakazviwanira. Kuti vanokuvonai varumbidze Mwari. Ivo vakakutorai. Vakakubvisai murima. Vakakupinzai muchiedza chavo chinoshamisa'. Mwari vanoda kuonekwa pouri. Ndizvo zvevakakusikira. Vanoda kuti vanokuona vakudze Mwari. Vaone mishando yaMwari pouri. Yona mishando iya inoshamisa. Ndizvo unosisira kunge uri kuponera Mwari. Uchivadakadza. Uchirarama kupona kwemene kwevakakurongera. Hareruya!

Kumbira Weiti
Baba vandinoda. Ndava kunzwisisa zvamunofarira chaizvo. Mweya wangu wava kunzwisisa zvinhu zvemweya. Moyo wangu wava kunzwisisa zvamakarongera hupenyu hwangu. Ndiripo kukufadzai muzvinhu zvose. Ndichiita mabasa akanaka. Iwayo amakagara mandirongera. Ndava muna Muponesi. Saka ndinorarama hupenyu hwamakandirongera. Ndichiita kuti imi mukudzwe saMwari. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimweni Ndima Dzinotsinhira Kufunda KwaNyamashi:
2 Timoti 1 ndima 8 kusvika 9
Mabasa 26 ndima 16 kusvika 18
Vaefeso 2 ndima 10 AMPC

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:
Rhapsody of Realities (Ndau)
Ringonyorwa ndi:
Mufundisi Chris Oyakhilome DSc DD.
Mungoriwona pa: https://bit.ly/rorlanguages
Zvina zvidzidzo mungozviwona pa: https://bit.ly/Shona_Church