Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Yikumthanda

Saturday, 14 May 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Ukuze ngimazi yena lamandla okuvuka kwakhe, lokuhlanganyela kwenhlupheko zakhe, ngenziwe ngifuze ukufa kwakhe ( AbaseFiliphi 3:10)

Nanzelela ukuthi uMpostoli uPawuli uthini evesini yokuqala " ukuze ngimazi yena" Lokhu kwakuliphupho lakhe , ngoba ukumazi ( uJesu) yikumthanda. Umuntu ongamthandi uJesu akamazi . Lapho bengathola ukuba ungubani , bengangena emathandweni laye. Ukubamazi kakhulu uJesu, kwenza umthande kakhulu . Hallelujah!

Kuletha emcabangweni indaba kaPawuli lapho engakaguquki . WayengumPharisi , njalo eliqembu labasolayo , ingxenye yenkolo yalabo ababehlukumeza amaKristu ekuqaleni kwesonto. Evunyelwa nguhulumende wakulezonsuku , Ibhayibhili lithi, " walichitha ibandla, engena izindlu ngezindlu, ehudula amadoda labafazi ebafaka entolongweni."( Imisebenzi 8:3)

Akacinanga khonapho . ULuka usitshela ukuthi waqhubeka esethusela abantu ngokubabalala labo abalandela iNkosi ( Imisebenzi 9:1). Kodwa kulento eyenzakalayo eyatshintsha impilo yakhe kokuphela. Wabalenhlangano leNkosi eyalungisa isiphetho sakhe emgwaqweni lapho esiya eDamaseko. Ibhayibhili lithi," kwathi ekuhambeni, kwenzeka ukuthi esesondele eDamaseko, njalo kwahle kwamphazimela inhlangothi zonke ukukhanya okuvela ezulwini, njalo ewela emhlabathini, wezwa ilizwi lisithi kuye: Sawuli, Sawuli, ungizingelelani? Wasesithi: Ungubani, Nkosi? INkosi yasisithi: Mina nginguJesu omzingelayo, kulukhuni kuwe ukukhahlelana lezincijo. Ethuthumela njalo emangala wathi: Nkosi, uthanda ukuthi ngenzeni ? " ( Imisebenzi 9:3-6) . Hallelujah!

Kungakho wathi kwabase-Efesu 3:19 , " lokwazi uthando lukaKristu..., ukuze ligcwaliswe ngokugcwala konke kukaNkulunkulu." Le yintando kaNkulunkulu ngawe , ukuze ubelolwazi lukaKristu olungeke luzwisiswe ngumuntu., njalo lokugcwaliswa ngokugcwala Kwakhe., oluphuphuma uthando Lwakhe,olubonakalisa impilo Yakhe , ubunguye, isimilo lamandla Akhe. Hallelujah!

Umkhuleko

Baba othandekayo ngiyakubonga ngesibonakaliso esingaqondakali , engela mibandela,, emsulwa njalo lothando olungapheliyo emoyeni wami. Ngigxile njalo ngisekelwe ethandweni lwakho, ngibonakalisa njalo ngitshengisa uthando emhlabeni wami namhlanje, ngeGama likaJesu. Amen.

Qhubeka Ngombhalo

Ephesians 3:17-19

Phillipians 3:7-10

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Ndebele)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/Shona_Church