Chigarwe Chitoko English Manyika Nambya Ndau Ndebele Shona 

Day 25

Thanda njengo Kristu

Wednesday, 25 May 2022

*We want this message to reach *7 Billion people globally*. Your donation will help us reach them. You can send it using the *KingsPay mobile App (Code: TNIOG)*, or on Ecocash (Zimbabwe) using the following shortcode: *151*2*5*58225# God Bless You!

Kodwa phambi kwakho konke banini lothando oluvuthayo omunye komunye, ngoba uthando luzasibekela inkithinkithi yonke(1UPetro 4;8 NIV).

Omunye angenza into ekucaphulayo kumbe ekuzwisa ubuhlungu,kulokuthi ucaphuke,kudlulise. UJesu wasinika isibonelo sokuthi sihambe njani ngothando. Wathanda wonke umuntu, kanye lababulali bakhe. Wasesitshela kuMathewu 5;43-44 ,"Wothanda umakhelwane wakho , njalo uzonde isitha sakho, kodwa mina ngithi thandani izitha zenu, libaabusise abaliqalekisayo,libaphathe kuhle abalizondayo,libakhulekele abaliphatha kubi labalizingelayo."

Yenzani njengayo inkosi. Inkulumo yenu ibe ngeyothando. Thanda bonke ngokungela mkhawulo. IBhayibhili lithi, Ngoba labizelwa lokho , ngoba uKristu laye wasihluphekela, esitshiyela isibonelo,ukuze lilandele izinyathelo zakhe, ongenzanga sono,lenkohliso kayificwanga emlonyeni wakhe. Owathi ethukwa kaziphindiselanga ngokuthuka,ehlupheka kazasongela kodwa wazinikela kulowo owahlulela ngokulunga." (1 UPetro 2:21-23) Omunye wake wabuza, "kwesinye isikhathi abantu obahloniphayo yibo abakulimazayo, wenzeni pho?" Bahloniphe ngokunjalo. Bathande. Khula kuyonaleyo ndawo ekulimazyo. Phila elizwini likaNkulunkulu. Phila njengoKristu njalo thanda njengaye:

"Ngakho banini ngabalandeli bakaNkulunkulu njengabantwana abathandekayo. Njalo lihambe ethandweni njengalokhu uKristu laye wasithanda wazinikelela thina abe ngumnikelo lomhlatshelo kuNkulunkulu ukuba luqhatshi olumnandi"( abaseEfesu 5:1-2). 1 abaseKorinte 13:4-8 AMPC Ithi " Uthando luyabekezela , lulobubele, uthando kalula mona, uthando kaluzincomi,kalukhukhunyezwa,kaluziphaathi ngokungafanelanga,kaluzidingeli okwalo,kalucunuki,kaalunakani okubi, kaluthokozi ngokungalunganga, kodwa luthokoza eqinisweni,lusibekela izinto zonke,lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lubekezelela izinto zonke...."

Umkhuleko

Baba Nkulunkulu, ngiyabonga ngothando luka Kristu, oluyinsika yobuhle njalo olubusayo enhliziyweni yami ngaso sonke isikhathi. Ngiveza uthando lokukhanya lobuhle lenkazimulo yasezulwini emhlabeni wonke jikelele. Anginaki okubi okwenziwa kimi, ngiyemukela ngomusa langthando; Ngiyabembesa abanye ngesambuleni sothando olugeleza ngakimi luvela ngasemithonjeni yenhliziyo yami, ngegama likaJesu. Amen.

Qhubeka Ngombhalo

Collosians 3:12-14 GNB

John 13:34-35

1 Corinthians 13:4-7 NIV

(This article was culled from:

Rhapsody of Realities (Ndebele)

Authored By:

Pastor Chris Oyakhilome DSc DD.

You can download a full copy in your language on: https://bit.ly/rorlanguages

You can get other teachings on: https://bit.ly/Shona_Church