Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Shandisa Chokwadi ChaMwari Kudzivirira Moyo Wako

China, 19 Chivabvu 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Mwana wangu. Teerera. Ungware. Moyo wako ngaugare uri mugwara kwaro" (Zvirevo 23 ndima 19 NLT).

Kune zvinhu zvinoitwa nevamwe vanhu. Zvinhu izvi zvinokoka mweya yakaipa. Zvinoita kuti mweya iyi ipinde muhupenyu hwavo. Mweya yacho inopinda vanhu ava vasingazivi. Vanhu ava vanenge vaine dzimwe dzimbo dzavanofarira. Vanenge vaine kumwe kudzana kwavanofarira. Zvinhu izvi zvinobva zvakoka mweya yetsvina. Kune Vakristu vanofarira kuvona mifananidzo yevanhu vakashama. Vakristu vakadai vanenge vari kutokoka mweya yetsvina. Mwari vane murairo wavakatopa vana vavo. Vakavarambidza kudongorera vanhu vakashama. Murairo uyu uri muSungano yekare. Tinouverenga muna Revhitiko 18.

Mwari havafariri zvinhu zvakadai. Hazvitarisirwi pavanhu vakarurama. Muponesi vanopinda sei mumoyo wemunhu? Vanopindamo kana munhu uyu akagamuchira Jesu. Achipupura pachena kuti ndivo vava Ishe vake. Muponesi vanobva vapinda mumoyo wemunhu uyu. Saka munhu angagamuchiravo zvinhu zvemweya yetsvina. Angavhura moyo wake kuti zvipinde. Mweya yetsvina iyi inobvavo yapinda mumoyo make.

Saka zvidzivirire. Usarega zvisina kururama zvichipinda mumoyo mako. Mwari havafariri zvinhu zvisina kururama. Izvi ndizvo zvatinovona muna Varoma 1 ndima 18. Inoti, "Mwari vane hasha. Hasha idzi dzinovonekwa muzvirango zvavanotuma kubva kudenga. Vachiranga kusada Mwari kose. Nekusarurama kwevanhu vaya. Vasingakoshesi chokwadi. Vachiita zvisina kururama. Asi ivo vachiziva chokwadi ichi". Usachengeta pfungwa dzisina kunaka. Usachengeta hasha. Usachengeta hutsinye. Shandisa Shoko raMwari kugara uchisuka moyo wako. Uchibvisa zvinhu zvose izvi mauri.

Shoko raMwari rinosuka. Rinobvisa zvinhu zvose zvisina kururama. Rinokusuka paya paunenge uri kurifungisisa. Uchigara pfungwa dzako dziri pariri. Uchirichengetavo riri mupfungwa dzako. Izvi ndizvo zvatinoziviswa muna Johane 15 ndima 3. inoti, " Zvino, imi makatonatswa. Nokuda kwemashoko andakataura kwamuri". Rarama seMukristu. Moyo wako ngaugare uri mugwara kwaro. Ngaugare uri muShoko raMwari. Izvi ndizvo zvataverenga mundima yatavhura nayo. Zadza Shoko raMwari mumweya mako. Ndiro raunofanira kugara uchifunga. Ndiko kuti zvisina kururama zvisapinda.

Mwari vane mashoko avakatipa. Tinoaverenga muna Zvirevo 23 ndima 26. Vakati, "Mwanakomana wangu, ndipe mwoyo wako; Meso ako ngaafarire nzira dzangu". Moyo wako ngaufarire Shoko ravo. Ngaufarire kururama. Rarama semunhu wekwaMwari. Uchifadza Mwari muzvinhu zvose. Hareruya!

Pupura Uchiti

Satani haana chake mandiri. Satani uyu ndicho chimwari chenyika ino. Ishe vakandipa simba rekukurira muviri wenyama. Saka ndinogona kurinda moyo wangu. Ndinogona kurinda pfungwa dzangu. Pfungwa dzisina kunaka hadzigoni kugara mumoyo mangu. Shoko raMwari ndiro rinotonga mweya wangu. Ndiro rinotonga pfungwa dzangu. Ndiro rinotonga muviri wangu wenyama. Saka mweya wangu unogara uchisukwa neShoko raMwari. Pfungwa dzangu dzinogara dzichisukwa neShoko iri. Nemuviri wangu wenyama unogara uchisukwavo naro. Muzita raJesu. Ameni.

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

1 Johane 2 ndima 16

Mapisarema 119 ndima 11

Zvirevo 4:23

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church