Chikunda English Korekore Manyika Nambya Ndau Shona Venda Rarama MuMweya

Chishanu, 24 Chikumi 2022

*Tiri kuda kusvitsa dzidziso iyi kuvanhu vose, pasi rose.* Chipo chako chinogona kubatsira pabasa iri. Unogona kuchituma neEcoCash pa: *151*2*5*58225# Mwari vakuropafadze

"Saka kana mweya yedu yava mipenyu. Ngatiirege ichititungamirira pakurarama kwedu" (Vagaratiya 5:25)

Isu tiri Vakristu. Saka tinorarama mumweya. Ndihwo hupenyu hwedu ihwohwo. Tinorarama sevanhu vanovimba naMwari. Ikoko ndiko kurarama mumweya. Izvi ndizvo zvatinovona muna 2 Vakorinde 5 ndima 7. Saka meso edu anogara ari pane zvinotaurwa neShoko raMwari. Kwete pazvinhu zviri kuitika patiri. Kana pazvinhu zvatinonzwa mumiviri yedu yenyama. Kana zvatinovona nemeso enyama.

Munhu akatanga ari mumunda weEdheni. Akabva apara mhosva ari imomo. Iyi yakanga iri mhosva yekutengesa nyika. Mweya wake wakabva waparadzwa. Ukabva watanga kutongwa nemuviri wenyama. Zvepamweya ndizvo zvoga zvaakanga achinzwisisa pose apa. Ndizvo zvaairarama nazvo. Asi akazotanga kukoshesa zvaaivona nemeso enyama. Akatanga kuita izvi paakapandukira Mwari. Mwari vakanga vamuyambira pamusoro pazvo. Tinoverenga mashoko avo muna Genesi 2 ndima 17. Inoti, "Asi muchero wekuziva zvakanaka nezvakaipa usadya. Nokuti musi wauchaudya. Uchafa pachokwadi". Mweya wake ndiwo wakanga uri kuzofa.

Munhu akazodya muchero uyu. Akafa. Akabviswa pana Mwari pakare ipapo. Asi akanga achimbosifarira kutandara naMwari. Zvino akanga atadza. Akabva atiza Mwari. Akanovanda. Izvi ndizvo zvatinovona muna Genesi 3 ndima 9 kusvika 11.

Pane zvinhu zviviri zvakaitika apa. Iwe unofanira kuzviziva. Chekutanga kwakanga kuri kufa kwemweya wake. Kufa uku ndiko kwakamubvisa pana Mwari. Mwari ndivo hupenyu. Zvino munhu angabviswa pavari. Haazogoni kuvona zvinhu nenzira yazvinovonekwa nayo naMwari. Haagoni kuvona kunaka kwaMwari. Ndiko kusaka Adhama akatanga kuzvivona akashama.

Iwe ungava uri kurarama mumweya. Unozogona kuvona kunaka kwaMwari. Unozogona kuvona chiedza chavo. Unozogona kuvona zvinovonekwa naMwari. Uchizvivona nenzira yazvinovonekwa nayo naMwari. Asi mweya wako ungasafamba muchiedza chaMwari. Rima ndiro rinenge rava kukutungamirira. Unenge wava kungovona zvinovonekwa nemeso enyama chete. Izvi ndizvo zvakaitika kuna Adhama. Zvakaitika kwaari achiri mumunda weEdheni.

Varoma 9 ndima 8 inoti, "Kureva kuti havasi vose vaya. Vakabuda muvura hwaAbhurahama. Vanotorwa sevana vaMwari. ...". Saka kune vana vepanyama. Vana ava ndivo vanotungamirirwa nezvavanovona nemeso enyama. Asi tinotenda Mwari. Iwe hauchisiri wedzinza raAdhama wekutanga. Wakazvarwa kechipiri. Apa ndipo pawakazvarwa wafanana naIshe vekudenga. Saka wava kufanira kurarama semunhu wekudenga. Wava kufanira kutungamirirwa naMweya Mutsvene.

Rarama mumweya. Unozovona kuti wakakunda zvinhu zvenyika ino. Unozoziva kuti hazvichagoni kuti ukundikane. Hazvichagoni kuti uvodzwe moyo. Unozovona kuti hauchisiri murima. Uye hazvichagoni kuti uparadzwe nezvinhu zvenyika ino. Unozovona kuti une imwe nyika yawava kurarama mairi. Nyika iyi ndeye kudenga. Vanorarama mairi vakuru kudarika venyika ino. Hareruya!

Namata Uchiti

Baba vandinoda. Ndinokutendai. Ini ndinovimba naMwari. Ruvimbo rwangu urwu isimba. Ndiro simba rinokunda nyika ino. Handitarisi zvinhu nemeso enyama. Ndinotarisa zvinotaura Shoko raMwari pamusoro pazvo. Nyika ino haigoni kundikonesa kuwana zvandinoda. Haigoni kundikonesa kuita zvandinoda. Ndiri muna Muponesi. Saka ndiri mukundi. Hareruya!

Dzimwe Ndima Dzinotsigira Chidzidzo ChaNhasi

Varoma 8:3-8

2 Vakorinde 5:7

VaGaratia 5:16-18

(Chidzidzo ichi chatorwa kubva mu:

Rhapsody of Realities (Shona)

Rinonyorwa na:

Mufudzi Chris Oyakhilome DSc DD.

Munoriwana pa: https://bit.ly/rorlanguages

Zvimwe zvidzidzo munozviwana pa: https://bit.ly/Shona_Church